Støtteordninger med frist i august og september!

De økonomiske konsekvensene av COVID-19 er svært utfordrende for frivilligheten. I august og september er det mulighet til å søke om støtte og tilskudd gjennom en rekke ordninger for å kompensere noe av de tapene som deres organisasjon har hatt, og benytte ordningene for å ha mer/ny aktivitet fremover. Vi har laget en oppsummering av de ordningene som har søknadsfrist i løpet av de neste månedene.

UngOrgs Aktivitetstilskudd runde 2

Fra: Oslo kommune, forvaltet av UngOrg

Målgruppe: Frivillige organisasjoner i Oslo

Frist: 31. august 2020

Kort om ordningen: UngOrgs aktivitetstilskudd 2020 er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner i Oslo, og skal bidra til mer aktivitet for barn og unge i Oslo. Midlene er gitt til UngOrg fra Oslo kommune i forbindelse med koronakrisen, og UngOrg har fått i oppgave å dele ut tilskuddet for å sørge for mer aktivitet i Oslos frivillighet i 2020. Det er ingen begrensninger for mye man kan søke om i tilskudd per aktivitet, men ingen organisasjon kan motta mer enn 100.000 kroner fra tilskuddsordningen. Organisasjoner kan ikke motta støtte fra denne ordningen i tillegg til Oslo musikkråd sine stimuleringsmidler.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Lokal støtteordning

Fra: Sparebankstiftelsen DNB

Målgruppe: Organisasjoner og aktører i fylkene Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, og enkelte geografiske områder i Innlandet

Frist: 1. september 2020

Kort om ordningen: Støtten gis til tiltak på Østlandet for barn og unge. Hovedmålgruppen for tiltaket er de i alderen 0-25 år. Støtten kan brukes på engangsutgifter som bidrar til aktivitet, samt til prosjektkostnader som er tidsavgrenset. Støtten deles inn i fire områder; kunst og kultur, nærmiljø og kulturav, natur og friluftsliv, idrett og lek.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

LNU Infostøtta

Fra: Norad, forvaltes av LNU

Målgruppe: Landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner som vil jobbe med å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål

Frist: 1. september 2020

Kort om ordningen: Prosjektstøtte til aktivitet og prosjekter som vil jobbe med globalt miljø og utviklingsspørsmål som gis til landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Har dere et sentralledd i organisasjonen, er det dette leddet som må søke. Søkere kan få opp til 75.000 kroner til et prosjekt.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Nasjonal krisepakke #2

Fra: Kulturdepartementet, forvaltet av Lotteritilsynet

Målgruppe: Frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Frist: 15. september 2020

Kort om ordningen: Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner som gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august. Alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret og hatt minimum 25.000 kroner i inntektsbortfall som en konsekvens av reglene og råd som er satt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19. Finn din organisasjon i Brønnøysundregisteret og sjekk at det står «Registrert i Frivillighetsregisteret» under «Særlige opplysninger». Organisasjoner som mottar 60 % eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019 kan ikke benytte seg av ordningen. Man kan få inntil 70 prosent av godkjent søknadsbeløp.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Konsertstøtte

Fra: Oslo kommune, forvaltet av Oslo musikkråd

Målgruppe: Frivillige lag og foreninger tilhørende i Oslo som skal arrangere konserter

Frist: 15. september 2020

Kort om ordningen: For frivillige lag og foreninger tilhørende i Oslo som har behov for konsertstøtte. Deles ut årlig, to ganger i året. Lag og grupper som utelukkende er basert på frivillig drift vil bli prioritert. Konserten må arrangeres i Oslo og musikk må være det bærende elementet i arrangementet, og tilskuddet kan kun brukes til utgifter tilknyttet konserten. Maksimal tildeling per søknad på kr. 10.000, og man kan kun sende inn en søknad per semester.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke

Fra: Oslo kommune, forvaltet av Oslo musikkråd

Målgruppe: Frivillige organisasjoner, lag, foreninger eller egenorganisert frivillig innsats hvor aktivitet foregår i Oslo og størsteparten av deltakerne er tilhørende i Oslo.

Frist: 15. september 2020

Kort om ordningen: Støtteordning fra samme krisepakke som midlene til UngOrgs aktivitetstilskudd. Ordningen skal stimulere til frivillig aktivitet og være rettet mot barn og unge. Aktivitet som er gratis og åpen for alle blir vektlagt i fordeling av støtte. Maksimal sum søkere kan motta er 150.000 kroner. Organisasjoner kan ikke motta støtte fra denne ordningen i tillegg til UngOrgs Aktivitetstilskudd.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Møteplasser for ungdom

Fra: Gjensidigestiftelsen

Målgruppe: Lokale lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret

Frist: 15. september 2020

Kort om ordningen: Støtteordning for å fornye og oppgradere eksisterende lokaler slik de egner seg (bedre) for aktiviteter og treffsteder for ungdom. Det er også mulighet å søke støtte om inventar og utstyr som gjør det mulig å starte opp eller videreutvikle aktiviteter i lokalene for ungdom. Prosjekter som involverer ungdom i prosessen og er nytenkende og innovative blir prioritert. Det kan søkes om minimum 30.000 kroner og maksimalt 800.000 kroner.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

LNU Kultur

Fra: Kulturdepartementet, forvaltes av LNU

Målgruppe: Landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner som vil jobbe med å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål

Frist: 15. september 2020

Kort om ordningen: Ekstra runde med denne støtteordningen i september. Prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjoner kan søke om mellom 25.000 kroner og 300.000 kroner i støtte til sine prosjekter. Det prioriteres prosjekter som er nyskapende, har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner, prosjekter hvor barn og unges innflytelse i arbeid blir prioritert, og samarbeidsprosjekter mellom organisasjoner.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Fra: Oslo kommune, forvaltes av Kulturetaten

Målgruppe: Organisasjoner, kulturaktører, kunstnere, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet

Frist: Løpende

Kort om ordningen: Tilskudd til aktivieter innen kunst og kultur som skal stimulere til økt aktivitet i det profesjonelle kulturlivet. Fra og med 1. november kan du søke om midler til tiltak som skal gjennomføres i 2021. Tiltaket skal være åpne og publikumsrettet. Det støttes alle typer kunst- og kulturtiltak.

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

 

 

Kjenner du til noen ordninger med frist i august og september som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner? Send oss gjerne et tips!