UngOrgs aktivitetstilskudd 2021

UngOrgs aktivitetstilskudd er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner i Oslo, og skal bidra til mer aktivitet for barn og unge i Oslo på kort og lengre sikt. Oslo kommune har gitt UngOrg ansvaret for å fordele ytterligere 3 millioner i stimuleringsmidler til Oslos barne- og ungdomsorganisasjoner i forbindelse med koronapandemien. 

Formålet for UngOrgs aktivitetstilskudd er å:

 • bidra til økt aktivitet i frivilligheten for barn og unge i Oslo etter koronakrisen
 • stimulere til nye tiltak i frivilligheten for barn og unge som bidrar til rekruttering og bærekraft på lengre sikt
 • øke og holde på kompetansen blant frivillige og styremedlemmer i frivillig sektor

Rapportering for 2021
Rapportskjema for UngOrgs aktivitetstilskudd 2021 er nå klart. Dere skal sende inn rapport senest 6 uker etter siste tiltak er gjennomført (og senest 15. august 2022). Her finner du rapportskjemaet for UngOrgs aktivitetstilskudd.

Søknadsfrist

1. oktober 2021

100.000 kr.

Til aktivitets- og markedsføringstiltak

20.000 kr.

Til kompetansetiltak

Aktivitetsperiode

1. oktober 2021 – 31. juli 2022

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Målet med denne tilskuddsordningen er å øke aktivitetsnivået i frivillige organisasjon for barn og unge.

Tilskuddsordningen har to kategorier som støtter ulike tiltak en organisasjon kan gjennomføre.

Et tiltak kan være alt fra et arrangement, én eller flere aktiviteter, eller et større prosjekt for å nevne noe. Vi bruker ordet tiltak for å ikke begrense mulighetene dere har.

Kategori A: Tilskudd til aktivitets- og markedsføringstiltak

Tiltak som er rettet mot barn og unge, og som skaper inkluderende og lavterskel aktiviteter, samt synliggjøring av disse tiltakene og organisasjonen som helhet.

Søknader blir vurdert etter disse prioriterte kriteriene:

 1. Tiltak som er for barn og unge
 2. Tiltak som er gratis og åpent
 3. Tiltak som stimulerer til inkludering og deltakelse
 4. Tiltak som øker synligheten til frivillig sektor

Kategori B: Tilskudd til kompetansetiltak

Tiltak som øker kompetansen, motivasjonen og kulturen i egen organisasjon blant tillitsvalgte og medlemmer. Tilskuddet gis som et fast beløp som fordeles likt.

Søknader blir vurdert etter disse prioriterte kriteriene:

 1. Tiltak som er for barn og unge
 2. Tiltak som bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring
 3. Tiltak som øker kompetansen og motivasjon blant tillitsvalgte

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd

Hvem kan søke?

Nedenfor finner du noen eksempler på hva dere kan søke tilskudd til. Bruk fantasien og hør med medlemsmassen og andre tillitsvalgte hva slags aktiviteter og tiltak de ønsker at organisasjonen deres skal gjennomføre.

Eksempler på aktivitetstiltak som kan få tilskudd fra kategori A: 

 • LAN-party
 • Vervekampanje
 • Kajakk-tur
 • Hyttetur
 • Leir
 • Pizzamøte
 • Konferanse
 • Introduksjonskveld
 • Quiz
 • Stand
 • Brettspillkveld
 • Turnering
 • Demonstrasjon

Eksempler på kompetansetiltak som kan få tilskudd fra kategori B:

 • Styreseminar
 • Kurs for nye tillitsvalgte
 • Foredrag
 • Hyttetur med styret
 • Sosial kveld med nye tillitsvalgte
 • Erfaringsutveksling med Escape Room
 • Lederskole

Hva trenger vi for å søke?

Hvem kan søke?

Søkere må være tilhørende i Oslo. Det vil si at søkeren må være en frivillig organisasjon som primært har aktiviteter for og med barn og unge i Oslo.

Organisasjoner som mottar støtte fra tilsvarende ordning hos Frivillighetssentralen og Oslo Musikkråd kan ikke få tilskudd gjennom denne ordningen. Idrettslag eller idrettsbaserte organisasjoner har ikke mulighet til å søke tilskudd gjennom denne ordningen.

Barn og unge defineres som personer under 26 år.

Hvordan søker vi?

Når du åpner opp søknadsskjemaet vil du få valget mellom å søke midler fra både kategori A og B, eller en av kategoriene. Dere skal bare sende inn én søknad. Derfor er det viktig å avklare om dere ønsker å søke på både aktivitetsmidler og kompetansemidler før dere starter søknadsskrivingen.

 1. Les og gjør deg kjent med retningslinjene for tilskuddsordningen (oppdatert for 2021)
 2. Lag en plan for hvilke tiltak dere ønsker å gjennomføre, og estimer hvor mange som kommer til å delta
 3. Lag et felles budsjett for alle de tiltakene som dere ønsker å få tilskudd til (gjelder kategori A)
  • Vi har laget en egen budsjettmal som kan benyttes til planleggingen. I søknadsskjemaet blir du bedt om å legge inn tall for de samme postene.
 4. Finn frem relevant informasjon:
  • kontaktinformasjon til organisasjonen
  • kontaktinformasjon til den som skal søke
  • organisasjonens kontonummer
  • medlemstall for 2020
  • tiltaksplan
  • budsjett
 5. Gå inn på søknadsskjemaet, svar på spørsmålene og send inn

Når får vi tilskuddet?

Etter søknadsfristen 1. oktober 2021, vil alle søknader behandles og et fordelingsutvalg vil bestemme hvem som skal få tilskudd og hvor mye.

Deretter vil kontaktperson motta en e-post som bekrefter om dere får tilskudd og hvor mye.

I denne e-posten vil du få tilsendt en lenke hvor du skal godkjenne at organisasjonen ønsker å motta dette tilskuddet. Dette må gjøres innen 10 dager. Siden tilskuddet som dere får tildelt kan være et annet beløpet enn det dere har søkt om, er det viktig at dere bekrefter at dere ønsker å gjennomføre tiltak – selv om dere får mindre tilskudd.

Når dette er gjort, vil tilskuddet bli utbetalt fortløpende.

Aktuelle datoer og tidsfrister:

 • Frist for å søke: 1. oktober 2021
 • Forventet svar på søknad: uke 41
 • Frist for å godkjenne svar på søknad: 10 dager
 • Frist for å eventuelt klage på avslag: 3 uker
 • Frist for å sende inn rapport og regnskap: 6 uker etter gjennomføring, og senest 15. august 2022

Ofte stilte spørsmål

Alle organisasjoner i Oslo som har aktiviteter for barn og unge, kan søke om tilskudd. Størsteparten av deltakerne må være tilhørende i Oslo.

De har litt ulike kriterier for vurdering av søknader.

Formålet med den nye kategorien (kompetansetiltak) er å sette fokus på at det er et behov for økt kompetanse, kulturbygging og erfaringsutveksling hos mange organisasjoner etter 1,5 år med pandemi.

Kategori A: Aktivitets- og markedsføringstiltak

 • Tiltakene må ha eget budsjett (samlet budsjett for alle)
 • Tiltakene må være åpne (medlemskrav er OK)
 • Tiltakene må stimulere til inkludering av nye deltakere
 • Tiltakene må ha eget regnskap ved rapportering (samlet regnskap for alle)

Kategori B: Kompetansetiltak

 • Tilskuddet fordeles likt mellom dem som har søkt og blir godkjent
 • Tiltakene kan være for en mindre gruppe (som tillitsvalgte/styret/utvalg)
 • Tiltakene trenger ikke eget regnskap (årsregnskapet til organisasjonen brukes som dokumentasjon)

Nei. Dere skal kun sende inn én søknad, og i søknadsskjemaet får du valget om dere ønsker å søke midler fra begge kategoriene eller én av dem.

Sender dere inn en søknad om midler fra kategori B, kan dere ikke sende inn en ny søknad for kategori A etterpå. Derfor er det viktig å velge riktig når dere skal sende inn søknadsskjemaet.

Ja, både fylkeslag og lokallag kan søke om midler.

Lokallagene må ha sitt eget formelle styre og eget kontonummer.

Er lokallagene ikke selvstendige, vil søknader fra både fylkeslag og lokallag slås sammen og kan maksimalt få tilskudd på 120.000 kroner. I dette tilfellet anbefaler vi at fylkeslaget søker om tilskudd til et tiltak hvor lokallagene/lokallagsgruppene er med på å gjennomføringen.

UngOrg definerer barn og unge som personer under 26 år.

Nei, vi har ikke et krav om at aktiviteten må skje i Oslo, men størsteparten av deltakerne må være tilhørende i Oslo. Dere som organisasjon må også være basert i Oslo.

Nei, for å søke om tilskudd gjennom denne ordningen trenger dere ikke å være medlemmer i UngOrg.

For medlemsorganisasjoner i UngOrg tilbyr vi veiledning for hvordan dere kan søke og benytte dere av denne og andre tilskuddsordninger.
Mer informasjon om å bli medlem i UngOrg kan dere finne her: https://www.ungorg.no/bli-medlem/

En organisasjon kan maksimalt motta 100.000 kroner fra kategori A (aktivitets- og markedsføringstiltak) og 20.000 kroner fra kategori B (kompetansetiltak). Utover dette har vi ikke noe grense på hvor mye som kan søkes til ett tiltak.

Eksempel: Dere kan søke om 100.000 kroner til 15 aktiviteter dere skal gjennomføre i perioden oktober 2021 – juli 2021. Sendes inn som en samlet søknad.

Ja, men maksimalt 20 % av tilskuddet kan benyttes på lønn og honorar.

Eksempel: Dere mottar 60.000 kr. i tilskudd til aktiviteter. Da kan opp til 12.000 kr. brukes til lønn og honorar.

Ja, det kan dere. Alle organisasjoner kan kun søke én gang, men dere kan ha flere og ulike tiltak i samme søknad. Dette vil forhåpentligvis gjøre søknadsprosessen litt lettere.

Dere kan søke om opp til 100.000 kroner til aktivitets- og markedsføringstiltak. Om dere ønsker å bruke dette tilskuddet for å ha ett tiltak eller 20 like/ulike tiltak er opp til dere.

Det betyr at ingen organisasjon som får tilskudd fra UngOrgs aktivitetsstøtte 2021 kan motta mer enn 120.000 kroner til sammen.

Denne grensen er fordelt på de to kategoriene:

 • For kategori A (aktivitets- og markedsføringstiltak) er grensen 100.000 kroner.
 • For kategori B (kompetansetiltak) er grensen 20.000 kroner.

Dere kan forvente å få svar på søknaden i løpet av uke 41. Forbehold om at dette kan endre seg underveis. Dere må huske å godkjenne dette svaret innen 10 dager.

Etter søknadsfristen 1. oktober 2021, vil alle søknader behandles og et fordelingsutvalg vil gjøre et vedtak for hvem som skal få tilskudd og hvor mye.

Deretter vil kontaktperson motta et tilsagnsbrev (brev som sier at dere har fått tilskudd). Dette må kontaktperson godkjenne innen 10 dager.

Etter disse 10 dagene vil tilskuddet bli utbetalt fortløpende til det kontonummeret som dere skrev i søknaden og i godkjenningen.

Midlene kan forventes å få utbetalt i uke 42 og 43.

Nei, dere har ikke mulighet til å endre søknaden etter dere har sendt den inn. Derfor er det viktig å gjøre en god jobb før dere søker. Gjerne se hvilke spørsmål som må besvares i søknadsskjemaet i forkant. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke husker det du har lagt inn hvis du ikke ønsker å fullføre søknaden på dette tidspunktet.

Ja, det er ikke noe problem. Det viktigste er at dere søker om tilskudd innenfor aktivitetsperioden for tilskuddet.

Aktivitetsperioden går fra 1. oktober til 31. juli 2022.

I kriteriet som handler om at arrangementet må være åpen, mener vi at arrangementet må være åpent for at alle kan delta. Dersom en organisasjon stiller krav om medlemsskap for å delta, men det er fritt frem for all å melde seg inn i organisasjonen, godtar vi det som åpent.

Nei, tilskuddet skal gå utelukkende til det leddet som søker om støtte. Det innebærer at det ikke kan brukes på å betale for deltakelse eller lignende hos et øvre ledd i organisasjonen, som feks. sentralleddet.

 1. Les og gjør deg kjent med retningslinjene for tilskuddsordningen
 2. Lag en plan for hvilke tiltak dere ønsker å gjennomføre, og estimer hvor mange som kommer til å delta
 3. Lag et felles budsjett for alle de tiltakene som dere ønsker å få tilskudd til (gjelder kategori A)
 4. Finn frem relevant informasjon:
  • kontaktinformasjon til organisasjonen
  • kontaktinformasjon til den som skal søke
  • organisasjonens kontonummer
  • medlemstall for 2020
  • tiltaksplan
  • budsjett

Et godt tips kan være å åpne søknadsskjemaet og se over de ulike spørsmålene. Sjekk at du er trygg nok til å svare på alle spørsmålene, eller gjør de forberedelsene du trenger for å kunne svare på alle.

Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke husker det du har lagt inn hvis du ikke ønsker å fullføre søknaden på dette tidspunktet.

Kategori A: Tilskudd til aktivitets- og markedsføringstiltak

 1. Tiltak som er for barn og unge
 2. Tiltak som er gratis og åpent
 3. Tiltak som stimulerer til inkludering og deltakelse
 4. Tiltak som øker synligheten til frivillig sektor

Kategori B: Tilskudd til kompetansetiltak

 1. Tiltak som er for barn og unge
 2. Tiltak som bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring
 3. Tiltak som øker kompetansen og motivasjon blant tillitsvalgte

UngOrgs fordelingsutvalg vurderer alle søknadene ut i fra disse kriteriene, og fatter endelig vedtak om tilskudd.

Det er viktig at aktiviteten dere har tenkt til å gjennomføre, til en hver tid følger de smittevernbestemmelsene som gjelder på det tidspunktet.

Det finnes også veiledere som kan hjelpe og veilede i hvordan dere kan gjennomføre tiltaket:

Medlemmer av UngOrg kan alltid ta kontakt med sekretariatet for å få råd og veiledning om smittevern.

Dersom smittevernbestemmelsene skulle gjøre at dere ikke kan gjennomføre aktiviteten dere har søkt eller mottatt støtte til, ber vi om at dere tar kontakt med oss.

Hvis dere har mottatt tilskudd for aktivitet som ikke er gjennomført, skal tilskuddet tilbakebetales til UngOrg.

Dersom dere oppdager at det skjer endringer i aktiviteten av vesentlig karakter som dere har mottatt støtte for, må dere ta kontakt med UngOrg for å avtale om tilskuddet kan videreføres eller ikke. Dette gjør du ved å sende en e-post til tilskudd@ungorg.no.

Dette gjelder også hvis dere ønsker å bruke tilskudd til et tiltak som egentlig hører til den andre kategorien.

All rapportering skjer i eget rapporteringsskjema. Der ligger det også et regnskap der du skal fylle ut kostnadene du har hatt ved å gjennomføre aktiviteten.

For tilskudd til kompetansetiltak trenger dere bare legge ved årsregnskapet til organisasjonen.

Fristen for å levere rapport er 6 uker etter at aktiviteten er avsluttet, senest 15. august 2022.

Rapportering skal skje senest 6 uker etter at aktiviteten er avsluttet i eget rapporteringsskjema, senest 15. august 2022.

Har dere et tiltak som foregår i juli 2022, må dere senest sende inn rapporten og regnskap innen 15. august 2022.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein

Organisasjons- og arrangementsrådgiver

agnes@ungorg.no

24 14 98 30

Disse organisasjonene har fått tilskudd

Organisasjon Tilskudd
7. Oslo Kanaljene 20 000 kr
A Step Closer 78 000 kr
AUF i Oslo 120 000 kr
Dragulf Oslo USK 120 000 kr
Framfylkingen i Oslo 120 000 kr
Grorurddalen Frie Filmere 20 000 kr
Grønland foreldre og barn gruppe 120 000 kr
Hauketo-Prinsdal speidergruppe 100 000 kr
Håp kompetansesenter 100 000 kr
Juba – Oslo og Akershus krets 65 000 kr
KFUK-KFUM Oslo og Akershus 85 000 kr
Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset Petersborg 120 000 kr
Kunnskapssirkelen 120 000 kr
Lightup Norway 61 000 kr
Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe 120 000 kr
MentorUng 55 482 kr
Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening- NAYO 119 000 kr
NORGES UNGE MUSLIMER 120 000 kr
Opplyst Ungdom 120 000 kr
Ordskjelv 120 000 kr
Oslo Europeisk Ungdom 120 000 kr
Oslo Kristelig Folkeparti Ungdom 97 980 kr
Oslo sjakkrets ungdom 16 250 kr
Oslo Sosialistisk Ungdom 54 600 kr
Oslo Unge Høyre 120 000 kr
Oslo Unge Venstre 120 000 kr
Sakeena 120 000 kr
Schakklubben av 1911s Ungdom (1911U) 47 000 kr
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom 36 000 kr
Sportsklubben Sterling 120 000 kr
Ungdom og Fritid Oslo 70 000 kr
Vahl foreldregruppe 70 000 kr