UngOrgs medlemmer

ACTA er en barne- og ungdomsorganisasjon innenfor Den norske kirke, under moderorganisasjonen, Normisjon. På landsplan har Acta nærmere 23.000 medlemmer. I Oslo er det cirka 40 ulike lokale fellesskap i alle slags former og aldersgrupper fra barn og tenåringer til ungdom og familie. Målet er uansett det samme – å lage møtepunkter hvor tro, fellesskap og mennesker kan vokse! Vi driver også et omfattende leir- og ledertreningsarbeid.

Du kan lese mer om organisasjonen på Acta sin nettside, eller følge Actanormisjon på Facebook.

E-post: acta.ost(a)normisjonen.no

AUF er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. AUF har over 8000 medlemmer på landsbasis, og er dermed Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon. AUF i Oslo har fått valgt inn representanter i bydelsutvalg, i bystyret, og på Stortinget. De er der for å fremme den politikken AUF i Oslo fører. AUFs visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et trygt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi, og menneskelige verdier foran materiell velstand.

Du kan lese mer om AUF på deres nettside, eller følge AUF på Facebook.

E-post: oslo(a)auf.no

Changemaker en ungdomsorganisasjon som arbeider for å fjerne de grunnleggende årsakene til global urettferdighet gjennom å bevisstgjøre ungdom til handling i kampen for en rettferdig verden. Changemaker er partipolitisk uavhengig og bygger sitt arbeid på nestekjærlighet og FNs menneskerettighetserklæring. Vårt arbeid bygger på alle menneskers likeverd og at alle har samme grunnleggende rettigheter og plikter. På dette etiske grunnlaget ønsker Changemaker å skape et inkluderende handslingsfelleskap på tvers av tro og livssyn. Selv om vi er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, er vi en selvstendig organisasjon og er selv tro- og livssynsnøytrale.

Du kan lese mer om Changemaker på deres nettside, og få med deg deres arrangementer ved å følge Changemaker på Facebook.

Kontakt organisasjonen på post@changemaker.no

DNT ung Oslo er et lokallag for ungdom i Den Norske Turistforening. Vi jobber for at ungdom mellom 13 og 26 år skal ha tilgang på et variert og spennende tilbud innen friluftsliv. Gjennom hele året arrangerer vi turer og kurs i fjellet og marka. Så uansett om du er interessert i fotturer i fjellet, kano eller kajakk, klatring, toppturer, avslappende turer, hytte- eller teltturer, skiturer eller brevandring, har vi et tilbud til deg. Du trenger ingen erfaring for å delta. Bli med på tur!

Du kan lese mer om DNT ung Oslo på deres nettsider, eller følg DNT ung Oslo på Facebook.

E-post: styret.ung.oslo(a)dnt.no

Målet til NMSU er å gi et levende møte med misjonsarbeidet, slik at barn og unge blir utfordret til å gå aktivit inn som medarbeidere i Norge og andre land.  NMSU driv et variert arbeid innen barnelag, barnekor, ungdomsgrupper, ungdomskor, teamarbeid, sommerfestivaler, lokale leirer hele året, samt diverse produksjon av materiell.

Du kan lese mer på nmsu.no, eller følge  nmsu øst Facebook.

Elevorganisasjonen er Norges største ungdomsorganisasjon: Interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 349 medlemsskoler over hele landet (144 000 elever). Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Alle fylker har sitt eget fylkesstyre som velges på årsmøtet, av medlemsskolene. På årsmøtet vedtar fylket egne vedtekter, arbeidsprogram, uttalelser og budsjett. Fylkesstyret skal sørge for god kontakt med elevrådene og har ansvar for gjennomføringen av arbeidsprogrammet. Elevorganisasjonen jobber for at alle elever ved medlemsskolene skal bli behandlet rettferdig. 

Du kan lese mer om Elevorganisasjonen på deres nettsider, eller følge Elevorg Oslo på Facebook.

E-post: oslo(a)elev.no

European Youth Parliament (EYP) Norge er en frivillig ungdomsorganisasjon som er drevet av og for ungdommer i Norge. EYP er et politisk uavhengig utdanningsprosjekt, med 40 europeiske medlemsland, som jobber for økt engasjement blant ungdom for politiske spørsmål og forståelse for demokratiske prosesser. Hovedfokuset er at ungdom skal få trening i å ytre sine meninger om aktuelle politiske problemstillinger innenfor trygge rammer, og få konkret kunnskap om Europa og europeiske institusjoner gjennom ikke-formell læring.

Du kan lese mer om EYP Norge på nettsiden, eller følge oss på facebook og instagram (@eypnorway)

E-post: eypnaa@eyp.no

Europeisk Ungdom i Oslo er en del av Europabevegelsen som arbeider for å melde Norge inn i EU. I over 50 år har Europabevegelsen arbeidet aktivt for et nært og forpliktende samarbeid i Europa, og vi ønsker at Norge skal bli med på dette samarbeidet. 

Du kan lese mer om Europeisk ungdom på deres nettsider, eller følge Europeisk ungdom på Facebook.

E-post: gensek(a)europeiskungdom.no

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Organisasjonen er landsomfattende, med lag, fylkeslag og et sentralt ledd. I Norge skaper vi fritidsaktiviteter for barn og unge, og familier over hele landet. Vi har omkring 30 lokallag og medlemmer i alle aldre.

Du kan lese mer om framfylkingen på deres nettsider, eller følge Framfylkingen på Facebook.

E-post: post(a)framlag.no

FriBU er Frikirkens barn og unge.  Vi arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag.

Du kan lese mer om Frikirkens Barn og unge på deres nettsider, eller følge dem på Fribu på Facebook.

Humanistisk Ungdom er en organisasjon for ungdom mellom 15 og 25 år som identifiserer seg med livssynet humanisme. Humanistisk Ungdom er både en interesseorganisasjon for unge humanister, og et livssynsfellesskap for egenutvikling og sosialt samvær.

Du kan lese mer på humanistisk ungdom sine nettsider eller følge dem på HUOslo på Facebook.

E-post: huoslolokallag(a)gmail.com

Hyperion Øst er et regionslag av Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Hyperion Øst er regiongslag for foreninger i Oslo, Akerhus og Østfold som driver med alt fra bordspill, dataspill, LAN, sci-fi/fantasy, laiv og alle andre fritidsinteresser som er fantastiske.

Du kan lese mer om dem på Hyperion Øst sine nettsider , eller følge Hyperion Aust på Facebook.

Internasjonal Dugnad er den norske avdelingen av SCI (Service Civil International) og arbeider for SCIs målsetting om fred og forståelse gjennom praktisk arbeid. Vi har omlag 200 medlemmer i Norge og arrangerer hvert år 4 – 6 internasjonale leirer.

Du kan lese mer på Internasjonal dugnad sine nettside, og her kan du følge dem på Internasjonal dugnad på Facebook.

JUBA er en frivillig barneorganisasjon som startet i 2009. Det fulle navnet er ”Junior- og barneorganisasjonen JUBA”. JUBA er mest for deg som er mellom 6 og 14 år. Men vi har god plass også for andre: Voksne ledere og medhjelpere. Småsøsken og storesøsken. Foreldre og besteforeldre. Juba har plass til alle som vil være med JUBA og lage trygge og spennende fritidsaktiviteter for barn.

Du kan lese mer på Juba sine nettsider, og her kan du følge Juba Norge på Facebook.

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet!

Du kan lese mer på Juvente sine nettsider, og her kan du følge Juvente Norge på Facebook.

Oslo og Akershus er Norges KFUK-KFUMs største krets med 3200 medlemmer. Hver uke samles flere tusen barn og unge i lokale samlinger i Oslo og Akershus KFUK-KFUM, som tilbyr et trygt, spennende og morsomt miljø. Aktivitetene varierer fra gruppe til gruppe. 

Du kan lese mer på  KFUK-KFUM sine nettsider, eller følge dem på KFUK-KFUM på Facebook.

KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en tverrkirkelig barne- og ungdomsorganisasjon. KRIK er ikke et idrettslag, men et samlingspunkt for kristne- og ikke kristne idrettsglade ungdommer. KRIK ønsker å jobbe for at mennesker skal komme til tro på Jesus, bli bevart i troen og inspirert til kristent liv i idrettslag og menighet.

Du kan lese  mer på KRIK sine nettsider, og her kan du følge KRIK Oslo på Facebook.

Landsforeningen Ungdom & Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidstiltak. Ungdom & Fritid skal: – påvirke planleggingen og utøvelsen av barne- og ungdomspolitikken – arbeide for utbygging av kommunale fritidstiltak, bidra til faglig utvikling av feltet, organisere ulike fritidstiltak for barn og unge i fylkesavdelinger, – gi tilbud om aktiviteter og opplæring til medlemmene, øke kontakten mellom medlemmene regionalt, nasjonalt og internasjonalt og – jobbe med holdningsskapende arbeid blant barn og unge, særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler.

Du kan lese mer på Ungdom og fritid sine nettsider, og her kan du følge Ungdom og fritid på Facebook.

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder over hele Norge. Vi heier på elevfrivilligheten, og brenner for at unge kristne skal få utøve sin tro i hverdagen, at elever og studenter skal få bli kjent med Jesus, og finne meningsfulle fellesskap med andre troende.

Du kan lese mer om Laget på deres nettsider eller kontakte dem på e-post siv-maren@nkss.no 

Lightup arbeider for å stoppe menneskehandel, både for seksuelle og andre formål. Organisasjonen vil at hele Norge skal vite hva menneskehandel er. Lightup vil være en plattform for unges engasjement. Ungdommer skal på egne kreative måter fortelle omgivelsene om menneskehandel. Organisasjonen oppmuntrer og legger til rette for unges samfunnsengasjement og deltakelse i det demokratiske og ideelle organisasjonslivet.

Les mer på Lightup sine nettsider.

E-post: info(a)lightup-movement.no

Mentor Ung gir råd og veiledning innen studie- og karrierevalg. Vi arbeider for sosial utjevning blant barn og unge ved å legge til rette for varierte lavterskeltilbud innen fritids- og sosiale aktiviteter.

Les mer på Mentor Ung sine nettsider.

Kontaktmail: info@mentorung.no

Miljøagentene er Norges ledende miljøvernorganisasjon for barn. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe.

Du kan lese mer på Miljøagentene sine nettsider, eller følge Miljøagentene på Facebook.

Misjonsforbundet UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon som ivaretar barn og unge i Misjonsforbundets menigheter. Misjonsforbundet Ung er en demokratisk oppbygd organisasjon med en desentralisert stab. Vi har cirka 6000 medlemmer fordelt på 139 lokale grupper og noen sentrale medlemmer. Gruppene våre driver med lokalt arbeid som søndagsskoler, barnekor, ungdomskor, speider, ungdomsklubber, hobbygrupper osv.

Du kan lese mer på Misjonkirken UNG på deres nettsider, eller følge Misjonkirken UNG på Facebook.

Norsk Luthersk Misjonssamband øst er ungdomsavdelingen til Norsk Luthersk Misjonssamband, og driver et omfattende kristent barne- og ungdomsarbeid i hele Norge. NLM ungs barne- og ungdomsarbeid består av mer enn 600 fellesskap for barn og unge som er organisert i 7 regioner. Disse regionene arrangerer også en rekke regionale arrangement (blant annet leirer og lederkurs).

Les mer på Norsk Luthersk Misjonssamband sine nettsider, eller så kan du følge Norsk Luthersk Misjonssamband på Facebook.

E-post: ost(a)nlm.no

NAYO er en paraplyorganisasjon for en rekke asarbajdsjanske ungdomsorganisasjoner og foreninger i Norge. NAYOs formål er å fremme og bevare det asarbadjanske samfunnet i Norge sin kultur og interesser.

Les mer på Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening sine nettsider, eller følg  Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening på Facebook.

Oslo Kristelige Studentforbund kalles ofte “Forbundet”. Forbundet er et samlingssted for kristne studenter, og et møtested for teologisk tenking og refleksjon.

Forbundet er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært et nytenkende og progressivt fellesskap av studenter. Fortsatt er vi et annerledes, provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer. Forbundet er studentstyrt og demokratisk, og rommer et bredt engasjement i en mangfoldig medlemsmasse. Det meste av aktiviteten foregår i lokalforbundene, som finnes over hele landet. Her er veien fra idé til handling kort. Vi har også flere samlinger årlig der forbundere fra hele landet møtes for å bli kjent og for å jobbe med saker som er viktige for oss.

Les mer på Oslo kristelige studentforbund sine nettsider, eller følg Oslo kristelige studenforbund på Facebook.

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene.

Les mer på  Norges Unge Katolikker sin nettside, eller følg  Norges Unge Katolikker på Facebook.

E-post: nuk(a)nuk.no

Norges Unge Muslimer (NUM) er Rabitas ungdomsorganisasjon som har blitt sammenslått av Ung Muslim, Rabitas Unge og Jenter i Fokus.

Organisasjonen har som mål å bidra til utviklingen av kompetent og veltilpasset ungdom som er like trygg på sin muslimske såvel som norske identitet. Videre skal organisasjonen motvirke radikalisering blant norsk-muslimsk ungdom samt være en sentral aktør i bygging av broer mellom norske muslimer og storsamfunnet.

Oslo Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne. Grønn Ungdoms mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå dette målet. 

Du kan lese mer på Grønn Ungdom sine nettsider, eller følge Grønn Ungdom på Facebook.

E-post: oslo(a)gronnungdom.no

Vil du bli speider? Liker du å dra på tur i skog og mark, kanskje med overnatting i telt eller hytte? Vil du oppleve spennende aktiviteter som kanopadling, klatring, skattejakt, mørkegjemsel, eller sitte rundt leirbålet og fortelle spennende historier? Vil du lære noe nyttig, som førstehjelp, knuter, kart og kompass, båltenning, eller lage mat på primitivt vis? Vil du være med på aktiviteter hvor du er mye ute, er i bevegelse, gjør morsomme ting og lærer noe nyttig? Da er speideren en aktivitet for deg! Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har speidergrupper over store deler av Oslo, samt Enebakk, Hakadal og Ski.

Les mer om Oslo KFUK-KFUM speiderne sine nettsider, og her kan du følge Oslo KFUK-KFUM speiderne på Facebook.

E-post: kontor(a)oslokrets.no

KrFU er ungdomsorganisasjonen til Kristelig Folkeparti (KrF). For KrFU handler politikk om å skape et bedre samfunn for alle. Politikk er ikke arenaen for raske penger og fete privilegier. Da bør man nok heller bli flyveleder eller realitystjerne. Politikk på sitt verste er barnslig krangel om uviktige saker. På sitt beste er politikk med på å gjøre verden bedre for tusenvis av mennesker som trenger det. Politikk er viktig på grunn av de store sakene. De gode sakene. Sakene som betyr mer enn litt billigere bensin.

Les mer på  KrFU sine nettsider, eller følge Oslo KrFU på Facebook.

Natur og Ungdom er den eneste miljøvernorganisasjonen for ungdom i Norge, med omlag 7000 medlemmer fordelt på mer enn 80 lokallag over hele landet. Natur og Ungdoms lokallag jobber for å løse miljøproblemer der de bor. Natur og Ungdom jobber for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet.

Du kan lese mer på Natur og Ungdom Oslo sine nettsider, eller følge Natur og Ungdom Oslo på Facebook

Press er en rettighetsbasert, aksjonsrettet organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år. Press jobber med saker der barns rettigheter brytes. Press fokuserer på årsakene til at barn lider urett. Vi tar brudd på barns rettigheter personlig. Vi tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon i alt vi gjør, og er en religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon. Vi er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, og som medlem hos oss har du fulle demokratiske rettigheter også i Redd Barna.

Les mer på Oslo Press sine nettsider, eller følg Oslo Press på Facebook.

E-post: oslo(a)press.no

Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt. Vi kjemper for en mer rettferdig verden, en verden uten rasisme, kvinneundertrykking og noen få veldig rike og mange fattige. I Oslo Rød Ungdom kan du være med på å endre samfunnet, gjennom aksjoner, demonstrasjoner, og å lære mer om hvordan verden fungerer. Du får være med å påvirke, samtidig som du møter masse likesinnede mennesker og lærer masse.

Les mer på Oslo Rød Ungdom sine nettsider, eller følg på Oslo Rød Ungdom på Facebook.

web: rodekors.no/ungdom facebook: fb.com/OsloRodeKorsUngdom

Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Les mer på Røde Kors Ungdom sine nettsider eller følg Oslo Røde Kors Ungdom på Facebook.

Oslo Fremskritspartis Ungdom, er Oslos fylkeslag i Fremskrittspartiets Ungdom. Oslo FpU arbeider aktivt med å påvirke politikken og Norge, for en mer liberal tilværelse, med færre statlige reguleringer og skatter.

Les mer på FpU Oslo sine nettsider, eller følg  Oslo FpU på Facebook.

E-post: oslo(a)fpu.no

Oslo Senterungdom er Senterpartiets ungdomsorganisasjon i Oslo. Vi engasjerer oss for å kjempe for det vi tror på. Alt ifra internasjonal politikk, til lokale saker i Oslo. Samtidig liker vi også en sosial stund! Har du en sak du brenner for? Vil du være med å påvirke samfunnet? Bli medlem da vel!

Les mer på Senterungdommen sine nettsider, og her kan du følge Senterungdom på Facebook.

Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) har sjakkopplæring- og turneringer for over 1500 barn og unge i Oslo. OSU er Norges største ungdomssjakklubb og klubbene i OSU er spredt ut over hele byen. Det er ganske sikkert en klubb i nærheten uansett hvor du bor. Har du lyst til å begynne å spille sjakk? Ta kontakt med OSU! 

Les mer på Oslo Sjakkkrets Ungdom sine nettsider.

E-post: oslosjekkkretsungdom(a)gmail.com

Oslo SU er fylkeslaget i Sosialistisk ungdom som holder til i hovedstaden. Sosialistisk Ungdom kjemper for å takle utfordringer rundt feminisme, klima og miljø, antirasisme og sosialisme. Om du er interessert så har SU flere lokallag i Oslo. Ønsker du å jobbe for et bedre og mer rettferdig samfunn? Ta kontakt med ditt lokale SU-lag.

Les mer på Sosialistisk ungdom sine nettisder, eller følg dem på Oslo SU på Facebook.

Unge Høyre er ungdomsorganisasjonen til Høyre. Vi vil at politikere skal bestemme mindre og du skal bestemme mer over ditt eget liv. Brenner du for det samme? Kom i kontakt med Unge Høyre Oslo her.

Les mer på Unge Høyre sine nettsider eller følg Unge Høyre på Facebook.

Unge Venstre er ungdomsorganisasjonen til Venstre. Som medlem i Oslo Unge Venstre kan du diskutere, overbevise og bli overbevist. Bli med på å skape morgendagens politikk. Gjennom vårt nære samarbeid med Venstres folkevalgte i Oslo, har vi til og med reell mulighet til å få gjennomslag for det vi tror på, og påvirke det samfunnet vi har meninger om.

Les mer på Unge Venstre sine nettsider, eller følg Unge Venstre Oslo på Facebook.

E-post: oslo(a)uv.no

Norges Speiderforbunds distriktslag i Oslo heter Oslospeiderne. Organisasjonen har 25 aktive grupper spredt over hele Oslo. Her er et stort mangfold: fra små grupper med noen få medlemmer, til store grupper med over 100 medlemmer. På Oslospeiderne sine nettsider finner du kontaktinformasjon til hver enkelt gruppe

Les mer på Oslo speiderne sine nettsider, eller følg Oslo speiderne på Facebook her.

E-post: kontor(a)oslospeiderne.no

ROCKSLO er en konsertforening for og med musikkinteressert ungdom i Oslo. Medlemmer opp til 20 år kan være med på en spennende kombinasjon av medvirkning, tilrettelegging og kursing i alt som foregår, før, under og etter et konsertarrangement. ROCKSLO skaper arrangementer for de under 20, med band og artister de vanligvis ikke ville fått sett pga. aldersgrense. Som medlem av ROCKSLO, får man ulike fordeler, som for eksempel billigere inngangsbillett.

Les mer på ROCKSLO sine nettsider, og følg ROCKSLO på Facebook.

E-post: post(a)rockslo.no

Sakeena er en frivillig organisasjon som jobber med å bistå lokalsamfunnet med å løse de utfordringene det står ovenfor. Ordet Sakeena er arabisk og betyr blant annet tillit og harmoni. Vi har som mål å skape et harmonisk og solidarisk samfunn. Dette kan vi oppnå ved å øke deltagelse og å legge til rette for tillitsbyggende tiltak. Vi jobber med en rekke aktiviteter og prosjekter som har fokus på er familie, oppvekst og utdanning.

Les mer på Sakeena sine nettsider eller følg Sakeena på facebook.

E-post: info(a)sakeena.no

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er Sex og Politikks nyoppstartede ungdomsorganisasjon. SNU er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for alle ungdommers tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Vi engasjerer oss i spørsmål som omhandler abort, prevensjon, seksualundervisning, seksuell vold, kvinners rettigheter og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Kjernen i vårt arbeid er at hvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å kunne utfolde sin egen seksualitet. SNU jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å oppnå dette. Vi er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpne for alle under 30 år. Vi er medlemmer av det internasjonale nettverket Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

Les mer på Seksualpolitisk nettverk for ungdom sine nettsider, og her kan du følge Snuorg på Facebook.

SFFU Oslo – Senter For Flerkulturell Ungdom i Oslo er et lokallag av SFFU lokalisert i Oslo øst. SFFU Oslo arbeider med informasjonstjeneste for flerkulturell ungdom om Norge og statens lover, generelle samfunnsregler, plikter og rettigheter. I tillegg jobber SFFU med å gi informasjon om tendensene til negative handlinger i det store samfunnet og beskytte dem mot all rus og kriminalitet. SFFU jobber med å opprette og drive senter, prosjekter, aktiviteter, kurs, seminar etc. om helse, utdanning, jobb, tilpasning til samfunnet, samt håndtering av diskriminering og rasistiske problemer i hverdagen. Dette er for å bidra til å styrke ungdommene sin identitet, selvtillit og ansvar i samfunnet, samt oppmuntre ungdommene til et positivt daglig liv.

Les mer på Senter for Flerkulturell Ungdom sine nettsider.

Skeiv ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Skeiv Ungdom ble opprettet i 2004 og er ungdomsorganisasjonen til FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Skeiv Ungdom driver med både sosialt og politisk arbeid og er en rusfri arena med aktiviteter for ungdommer opp til 30 år. Skeiv Ungdom har en egen ungdomstelefon der man kan ringe om man lurer på noe angående forelskelse, seksualitet, kjønn og identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Telefonnummeret er 400 00 777 (vanligvis åpent søndag til fredag 18.00-22.00).

Les mer på Skeiv Ungdom sine nettsider og følg Skeiv Ungdom på Facebook.

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for ungdom og unge voksne mellom 13 og 30 år som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Vi ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor arbeider vi med endring på systemnivå. Vi har fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling. Spire jobber tverrfaglige med å spre bevissthet, kunnskap og å skape engasjement rundt globale problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom handel, utvikling, miljø, mat og jordbruk. Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet. I Oslo kan man engasjere seg i lokallaget Spire Oslo, eller man kan være med i et av våre faglige utvalg.

Les mer på Spire sine nettsider, og følg Spireorg på Facebook.

Søndagsskolen Norge (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) er en sammenslutning av søndagsskoler og andre kristne barnegrupper. Basis i vårt arbeid er Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse. Vår visjon er «Jesus til barna».

Les mer på Søndagsskolen sine nettsider, og her kan du følge Søndagsskolen på Facebook.

Tryggere Ungdom er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon for unge mellom 15 og 30 år som jobber for å styrke og reformere dagens forebygging. Vi mener at rus og andre utfordringer blant unge må møtes med inkludering og solidaritet fremfor moralisering og utstøtelse, og vil flytte fokus fra symptomer til underliggende årsaker.

Les mer på Tryggere Ungdom sine nettsider, og følg Tryggere Ungdom på Facebook for å følge med på det de gjør.

Kontaktmail til organisasjonen: tryggereungdom@gmail.com

Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) er en interesse- og aktivitetsorganisasjon for tsjetsjensk ungdom i Norge og for andre med interesse for tsjetsjensk historie, språk og kultur. TUF er en politisk og religiøs nøytral og uavhengig forening. TUF skal ivareta og fremme interesser av kulturell, språklig, faglig og sosial karakter for all ungdom med tsjetsjensk bakgrunn og/eller interesser. TUF skal bidra til utvikling av det tsjetsjensk-norske samfunnet og øke interessen for utdanning og fritidsaktiviteter for personer med tsjetsjensk bakgrunn.

Følg Tsjetsjensk Ungdomsforening på Facebook.

Ung i Kor Oslo er et distriktsforbund tilsluttet Ung i Kor og Oslo Musikkråd som arbeider for at flest mulig barn og ungdommer i Oslo skal få muligheten å synge i kor. De arrangerer årlig en rekke arrangementer for unge sangere i Oslo: aspirantkortreff, korsommerskole, ungdomskorseminar m.m. Ung i Kor Oslo holder også kurs for korenes tillitsvalgte og dirigenter, alt for å gi ungdommene et best mulig kor- og musikkmiljø.

Les mer på Ung i Kor sine nettsider, eller så kan du følge Ung i Kor på Facebook her.

E-post: oslo(a)ungikor.no

Ungdom mot EU er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk ungdomsorganisasjon. Vi er en frontorganisasjon for ungdom som jobber mot norsk EU-medlemskap og for å si opp EØS- og Schengen-avtalen, og har en rekke aktiviteter i Oslo som du kan bli med på.

Les mer på Ungdom mot EU i Oslo sine nettsider, og følg Ungdom mot EU i Oslo på Facebook her.

Ung Plattform er en organisasjon i bydel Vestre Aker for barn og unge mellom 10 og 25 år. Formålet med organisasjonen er å skape et inkluderende og trygt miljø hvor barn og unge kan utvikle seg, og delta i ulike aktiviteter.

De jobber for å motvirke utenforskap, og bidra til mestring og trivsel blant barn og unge i Oslo. Dette skal de oppnå gjennom, aktiviteter og tilbud som vil gi barn og unge de nødvendige verktøyene for mestring i hverdagen.

Gjennom oppfølging og tilstedeværelse ønsker de å skape et trygt og positivt miljø. de vil også legge vekt på å gi barn og unge eierskap til organisasjonen og dens aktiviteter, slik at de kan være med å påvirke og utvikle tilbudet.

Les mer på Ung Plattform sine nettsider.

VOKS er en organisasjon med formål å skape en plattform for flerkulturelle stemmer, og diskusjoner om flerkultur og feminisme. Målet er å heve stemmene til dem debatten omhandler, samt utvide debatten med tema og perspektiver som ellers blir neglisjert. Organisasjonens plattform vil være et selvutgitt tidsskrift. VOKS ønsker å sette lys på nevnte tema gjennom skjønnlitteratur og sakprosa produsert av og for nevnte målgruppe. Organisasjonen jobber for at flerkulturelle stemmer skal få ytre seg om det som angår dem og som påvirker dem i dagliglivet.

Les mer på VOKS sine nettsider, og følg VOKS på Facebook.

E-post: hei(a)voksorg.no

Om UngOrgs medlemmer
UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i 1984. Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av byens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer.

Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo.