Medlemmer

web: acta.as facebook: facebook.com/actanormisjon

Acta er en barne- og ungdomsorganisasjon innenfor Den norske kirke, under moderorganisasjonen, Normisjon. På landsplan har Acta nærmere 23.000 medlemmer. I Oslo er det cirka 40 ulike lokale fellesskap i alle slags former og aldersgrupper fra barn og tenåringer til ungdom og familie. Målet er uansett det samme – å lage møtepunkter hvor tro, fellesskap og mennesker kan vokse! Vi driver også et omfattende leir- og ledertreningsarbeid.

web: auf.no/fylkeslag/oslo/ facebook: facebook.com/AufIOslo

AUF er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. AUF har over 8000 medlemmer på landsbasis, og er dermed Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon.  AUF i Oslo har fått valgt inn representanter i bydelsutvalg, i bystyret, og på Stortinget. De er der for å fremme den politikken AUF i Oslo fører. AUFs visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et trygt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi, og menneskelige verdier foran materiell velstand.

web: blakors.no  facebook: facebook.com/blakorsungnorge

Blå Kors ung har er barne- og ungdomsorganisasjonen til Blå Kors Norge. De har som formål å drive rusforebygging mellom ungdom via aktiviteter. BKU driver også påvirkningsarbeid nasjonalt.

web: cisv.no/osloakershus facebook.com/CisvOsloAkershus

CISV er en internasjonal fredsutdannende organisasjon etablert i over 50 land i samtlige verdensdeler. CISV arbeider hovedsakelig med barn og ungdom fra 11 år og oppover. Vi søker å bidra til at deltakerne på våre aktiviteter utvikler seg til ansvarsfulle fordomsfrie verdensborgere. Dette gjør vi ved å tilby dem en personlig opplevelse med tverrkulturell kommunikasjon og samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å oppnå dette arrangerer vi leire og utvekslinger av ulik art. Organisasjonen er religiøst og politisk uavhengig, og arbeidet gjøres på frivillig ulønnet basis. I Norge heter organisasjonen CISV Norge

web: dntung.no/oslo facebook: fb.com/dntungoslo

DNT ung Oslo er et lokallag for ungdom i Den Norske Turistforening. Vi jobber for at ungdom mellom 13 og 26 år skal ha tilgang på et variert og spennende tilbud innen friluftsliv. Gjennom hele året arrangerer vi turer og kurs i fjellet og marka. Så uansett om du er interessert i fotturer i fjellet, kano eller kajakk, klatring, toppturer, avslappende turer, hytte- eller teltturer, skiturer eller brevandring, har vi et tilbud til deg. Du trenger ingen erfaring for å delta. Bli med på tur!

web: elev.no/oslo facebook: fb.com/EOOslo/

Elevorganisasjonen er Norges største ungdomsorganisasjon: Interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 349 medlemsskoler over hele landet (144 000 elever) Partipolitisk uavhengig. Alle fylker har sitt eget fylkesstyre som velges på årsmøtet, av medlemsskolene. På årsmøtet vedtar fylket egne vedtekter, arbeidsprogram, uttalelser og budsjett. Fylkesstyret skal sørge for god kontakt med elevrådene og har ansvar for gjennomføringen av arbeidsprogrammet. De skal også oppfølge vedtektene, budsjettet og politisk måldokument (vedtatt av elevtinget). I tillegg arbeider fylkesstyret overfor enkeltmedlemmer. Så hvis du føler deg urettferdig behandlet er det bare å ta kontakt!

web: europeiskungdom.no  facebook: fb.com/oslo.europeisk.ungdom

Europeisk Ungdom i Oslo er en del av Europabevegelsen som arbeider for å melde Norge inn i EU. I over 50 år har Europabevegelsen arbeidet aktivt for et nært og forpliktende samarbeid i Europa. Initiativet til å skape et fredelig og stabilt Europa på et kontinent som så altfor mange ganger har vært herjet av krig må støttes opp om.

web: framfylkingen.no facebook: fb.com/Framfylkingen

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Organisasjonen er landsomfattende, med lag, fylkeslag og et sentralt ledd.

web: fribu.no facebook: fb.com/fribu.no

FriBU er Frikirkens barn og unge.  Vi arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag.

web: lightup-movement.no

Organisasjonen vil arbeide for å stoppe menneskehandel, både for seksuelle og andre formål. Dette innebærer opinionsbygging og fremming av holdningsforandring i spørsmål som berører all slags menneskehandel; prostitusjon, pornografi, sex som selvskading, tvangsarbeid, tvangstigging og organhandel. Organisasjonen vil at hele Norge skal vite hva menneskehandel er.

Organisasjonen vil være en plattform for unges engasjement. Ungdommer skal på egne kreative måter fortelle omgivelsene om menneskehandel. Organisasjonen oppmuntrer og legger til rette for unges samfunnsengasjement og deltakelse i det demokratiske og ideelle organisasjonslivet.

web: gronnungdom.no facebook fb.com/oslogu

Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne. Grønn Ungdoms mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå dette målet. Grønn Ungdom har, som eneste ungdomsparti i Norge, samme politiske programmer som moderpartiet Miljøpartiet De Grønne.

web: humanistiskungdom.no/oslohu  facebook: fb.com/HUOSLO

Humanistisk Ungdom er en organisasjon for ungdom mellom 15 og 25 år som identifiserer seg med livssynet humanisme. Humanistisk Ungdom er både en interesseorganisasjon for unge humanister, og et livssynsfellesskap for egenutvikling og sosialt samvær.

web: http://n4f.no/ost/ facebook:  https://www.facebook.com/hyperionaust/

Hyperion Øst er et regionslag av Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Hyperion Øst er regiongslag for foreninger i Oslo, Akerhus og Østfold som driver med alt fra bordspill, dataspill, LAN, sci-fi/fantasy, laiv og alle andre fritidsinteresser som er fantastiske.

web: internasjonaldugnad.org  facebook: fbb.com/internasjonaldugnad

Internasjonal Dugnad er den norske avdelingen av SCI (Service Civil International) og arbeider for SCIs målsetting om fred og forståelse gjennom praktisk arbeid. Vi har omlag 200 medlemmer i Norge og arrangerer hvert år 4 – 6 internasjonale leirer.

web: juba.org

JUBA er en frivillig barneorganisasjon, startet i 2009. Det fulle navnet er ”Junior- og barneorganisasjonen JUBA”. JUBA er mest for deg som er mellom 6 og 14 år. Men vi har god plass også for andre. Voksne ledere og medhjelpere. Småsøsken og storesøsken. Foreldre og besteforeldre. Vi har plass til alle som vil være med JUBA og lage trygge og spennende fritidsaktiviteter for barn.

web: juvente.no facebook: fb.com/juventenorge

Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet!

web: krikoslo.no facebook: fb.com/krik.oslo

KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en tverrkirkelig barne- og ungdomsorganisasjon. KRIK er ikke et idrettslag, men et samlingspunkt for kristne- og ikke kristne idrettsglade ungdommer. KRIK ønsker å jobbe for at mennesker skal komme til tro på Jesus, bli bevart i troen og inspirert til kristent liv i idrettslag og menighet.

web: ungogfri.no facebook: fb.com/ungdomogfritid

Landsforeningen Ungdom & Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidstiltak. Ungdom & Fritid skal: – påvirke planleggingen og utøvelsen av barne- og ungdomspolitikken – arbeide for utbygging av kommunale fritidstiltak, bidra til faglig utvikling av feltet, organisere ulike fritidstiltak for barn og unge i fylkesavdelinger, – gi tilbud om aktiviteter og opplæring til medlemmene, øke kontakten mellom medlemmene regionalt, nasjonalt og internasjonalt og – jobbe med holdningsskapende arbeid blant barn og unge, særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler.

web: lawan.no/norsk facebook: fb.com/Lawan-Norge

Lawan Oslo er en del av Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge som er det norske navnet på Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran (Yeketi Lawan). Lawan er en verdensomfattende og anerkjent ungdomsorganisasjon med avdelinger i de fleste verdensdelene, spesielt i Europa. Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran var den første kurdiske ungdomsorganisasjonen i historien, som var rett mot kurdiske ungdommer. Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge sitt mål er først og fremst prøve å skape en trygg, meningsfull og utviklende hverdag for den kurdiske minoriteten i Norge, spesielt for barn og ungdommer. For å nå dette målet må samarbeid og samspillet mellom foreldre, offentlige myndighet og andre frivillige organisasjoner styrkes og videreutvikles.

web: miljoagentene.no  facebook: fb.com/miljoagentene

Miljøagentene er Norges ledende miljøvernorganisasjon for barn. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe.

web: misjonsforbundet.no/ung facebook: fb.com/Misjonsforbundet.UNG

Misjonsforbundet UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon som ivaretar barn og unge i Misjonsforbundets menigheter. VMisjonsforbundet Ung er en demokratisk oppbygd organisasjon med en desentralisert stab. Vi har cirka 6000 medlemmer fordelt på 139 lokale grupper og noen sentrale medlemmer. Gruppene våre driver med lokalt arbeid som søndagsskoler, barnekor, ungdomskor, speider, ungdomsklubber, hobbygrupper osv.

web: nu.no/oslo facebook: fb.com/OsloNU

Natur og Ungdom er den eneste miljøvernorganisasjonen for ungdom i Norge, med omlag 7000 medlemmer fordelt på mer enn 80 lokallag over hele landet. Natur og Ungdoms lokallag jobber for å løse miljøproblemer der de bor. Natur og Ungdom jobber for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet.

web: nmsu.no/ost facebook: fb.com/nmsuoest

Målet til NMSU er å gje eit levande møte med misjonsarbeidet, slik at barn og unge vert utfordra til å gå aktivt inn som medarbeidarar i Noreg og andre land. Dei vil arbeide for å forvare dei døypte hjå Kristus, vinne nye menneske for Han, og gje næring til trua deira. NMSU driv eit variert arbeid innan barnelag, barnekor, ungdomsgrupper, ungdomskor, teamverksemd, eittåringsteneste, sommarfestivalar, lokale leirar heile året, samt diverse produksjon av materiell.

facebook: fb.com/nayo

NAYO er en paraplyorganisasjon for en rekke asarbajdsjanske ungdomsorganisasjoner og foreninger i Norge. NAYOs formål er å fremme og bevare det asarbadjanske samfunnet i Norge sin kultur og interesser.

web: nlm.no/nlm-ung  facebook: http://fb.com/regionostnlmung

NLM Ung er ungdomsavdelingen til NLM, og driver et omfattende kristent barne- og ungdomsarbeid i hele Norge.

web: oak.no  facebook: fb.com/KFUK-KFUM-Oslo-og-Akershus

Oak er Norges KFUK-KFUMs største krets med 3200 medlemmer. Hver uke samles flere tusen barn og unge i lokale samlinger i Oslo og Akershus KFUK-KFUM, som tilbyr et trygt, spennende og morsomt miljø. Aktivitetene varierer fra gruppe til gruppe. Se nettsidene for mer informasjon.

web: www.nkss.no/region-ost facebook: fb.com/LagetNKSS

Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag kalles ofte Laget. Laget er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt.

web: nuk.no facebook.com: fb.com/norgesungekatolikker

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene.

facebook: www.facebook.com/NorgesUngeMuslimer

Norges Unge Muslimer (NUM) er Rabitas ungdomsorganisasjon som har blitt sammenslått av Ung Muslim, Rabitas Unge og Jenter i Fokus.
Organisasjonen har som mål å bidra til utviklingen av kompetent og veltilpasset ungdom som er like trygg på sin muslimske såvel som norske identitet. Videre skal organisasjonen motvirke radikalisering blant norsk-muslimsk ungdom samt være en sentral aktør i bygging av broer mellom norske muslimer og storsamfunnet.

web: folkehjelp.no/Sanitetsungdom facebook: fb.com/nfsanitetsungdom

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Menneskeverd betyr like rettigheter for alle uansett kjønn, etnisk tilhørighet, religion, alder eller sosial status. Solidaritet og menneskeverd har alltid vært grunnleggende for Norsk Folkehjelp. Nasjonalt og internasjonalt arbeider Norsk Folkehjelp aktivt for å virkeliggjøre visjonen om å bedre den enkeltes levekår og bidra til et mer rettferdig samfunn.

web: fpu.no/organisasjon/landsstyret facebook: fb.com/Oslo-FpU

Oslo Fremskrittspartis Ungdom, er Oslos fylkeslag i Fremskrittspartiets Ungdom. Oslo FpU arbeider aktivt med å påvirke politikken og Norge, for en mer liberal tilværelse, med færre statlige reguleringer og skatter.

web: www.kmspeider.no facebook: fb.com/kmspeider

11. oktober 2003 fusjonerte Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere til ett speiderforbund – Norges KFUK-KFUM-speidere. Da ble også de tre KFUK- og KFUM-kretsene i Oslo slått sammen til en krets. Oslo krets hadde sitt konstituerende årsmøte 7. mars 2004. Vil du bli speider? Liker du å dra på tur i skog og mark, kanskje med overnatting i telt eller hytte? Vil du oppleve spennende aktiviteter som kanopadling, klatring, skattejakt, mørkegjemsel, eller sitte rundt leirbålet og fortelle spennende historier? Vil du lære noe nyttig, som førstehjelp, knuter, kart og kompass, båltenning, eller lage mat på primitivt vis? Vil du være med på aktiviteter hvor du er mye ute, er i bevegelse, gjør morsomme ting og lærer noe nyttig? Da er speideren en aktivitet for deg! Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har speidergrupper over store deler av Oslo, samt Enebakk, Hakadal og Ski.

web: krfu.no  facebook: fb.com/oslokrfu

KrFU er ungdomsorganisasjonen til Kristelig Folkeparti (KrF). For KrFU handler politikk om å skape et bedre samfunn for alle. Politikk er ikke arenaen for raske penger og fete privilegier. Da bør man nok heller bli flyveleder eller realitystjerne. Politikk på sitt verste er barnslig krangel om uviktige saker. På sitt beste er politikk med på å gjøre verden bedre for tusenvis av mennesker som trenger det. Politikk er viktig på grunn av de store sakene. De gode sakene. Sakene som betyr mer enn litt billigere bensin.

web: oslo.forbundet.no facebook: fb.com/norgeskristelige.studentforbund

Oslo Kristelige Studentforbund kalles ofte “Forbundet”. Forbundet er et samlingssted for kristne studenter, og et møtested for teologisk tenking og refleksjon.

web: press.no facebook: fb.com/Oslo-PRESS

PRESS – Redd Barna ungdom – er en rettighetsbasert, aksjonsrettet organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år. PRESS jobber med saker der barns rettigheter brytes. PRESS fokuserer på årsakene til at barn lider urett.

web: rødungdom.no/lokallag/Oslo facebook: fb.com/OsloRU

Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt. Vi kjemper for en mer rettferdig verden, en verden uten rasisme, kvinneundertrykking og noen få veldig rike og mange fattige. I Oslo Rød Ungdom kan du være med på å endre samfunnet, gjennom aksjoner, demonstrasjoner, og å lære mer om hvordan verden fungerer. Du får være med å påvirke, samtidig som du møter masse likesinnede mennesker og lærer masse.

web: rodekors.no/ungdom facebook: fb.com/OsloRodeKorsUngdom

Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

web: senterungdommen.no/fylkeslagene/oslo facebook: fb.com/Oslo-Senterungdom

Oslo Senterungdom er Senterpartiets ungdomsorganisasjon i Oslo. Vi engasjerer oss for å kjempe for det vi tror på. Alt ifra internasjonal politikk, til lokale saker i Oslo. Samtidig liker vi også en sosial stund! Har du en sak du brenner for? Vil du være med å påvirke samfunnet? Bli medlem da vel!

web: ungdom.oslosjakk.no

Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) har sjakkopplæring- og turneringer for over 2000 barn og unge i Oslo. Klubbene i OSU er spredt ut over hele byen, så det er ganske sikkert en klubb i nærheten uansett hvor du bor. Mer informasjon finnes på kretsens hjemmeside.

web: su.no/organisasjon/kontakt facebook: fb.com/Oslo-Sosialistisk-Ungdom

Oslo SU er fylkeslaget i Sosialistisk ungdom som holder til i hovedstaden.Vi har flere lokallag i Oslo, og det er bare å ta kontakt om du ønsker kontakt med ditt lokallag. Se nettsiden for mer informasjon

web: oslo.ungehoyre.no facebook: fb.com/osloungehoyre

Unge Høyre er ungdomsorganisasjonen til Høyre. Vi vil at politikere skal bestemme mindre og du skal bestemme mer over ditt eget liv.

web: ungevenstre.no/fylkeslag/oslo facebook: fb.com/oslouv

Unge Venstre er ungdomsorganisasjonen til Venstre. Som medlem i Oslo Unge Venstre kan du diskutere, overbevise og bli overbevist. Være med på å skape morgendagens politikk. Gjennom vårt nære samarbeid med Venstres folkevalgte i Oslo, har vi til og med reell mulighet til å få gjennomslag for det vi tror på, og påvirke det samfunnet vi har meninger om.

web: sondagsskole.no facebook: fb.com/Sondagsskolen

Søndagsskolen Norge (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) er en sammenslutning av søndagsskoler og andre kristne barnegrupper. Basis i vårt arbeid er Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse. Vår visjon er «Jesus til barna».

web: oslospeiderne.no facebook: fb.com/oslospeiderne

Norges Speiderforbunds distriktslag i Oslo heter Oslospeiderne. Vi har 28 aktive speidergrupper som driver et mangfold av aktiviteter.

Pinsemenighetens Ungdomsutvalg i Oslo

PUO har flere hundre aktive ungdommer i Oslo som hver uke møtes for å dele livet sammen. Medlemmene tilhører forskjellige pinsemenigheter rundt om i Oslo. Likt for alle gruppene er at fokuset ligger på Jesus, dele livet sammen og ha det gøy.

web: rockslo.no facebook: fb.com/rockslokonserter

ROCKSLO er en konsertforening for og med musikkinteressert ungdom i Oslo. Medlemmer opp til 20 år kan være med på en spennende kombinasjon av medvirkning, tilrettelegging og kursing i alt som foregår, før, under og etter et konsertarrangement. ROCKSLO tilbyr gode konsertopplevelser på byens mange, fine scener!

web: Snuorg.no Facebook: fb.com/SNUorg

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er Sex og Politikks nyoppstartede ungdomsorganisasjon. SNU er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for alle ungdommers tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Vi engasjerer oss i spørsmål som omhandler abort, prevensjon, seksualundervisning, seksuell vold, kvinners rettigheter og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Kjernen i vårt arbeid er at hvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å kunne utfolde sin egen seksualitet. SNU jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å oppnå dette.

Vi er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpne for alle under 30 år. Vi er medlemmer av det internasjonale nettverket Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

web: sffu.no/oslo

SFFU Oslo – Senter For Flerkulturell Ungdom i Oslo er et lokallag av SFFU lokalisert i Oslo øst. SFFU Oslo arbeider med informasjonstjeneste for flerkulturell ungdom om Norge og statens lover, generelle samfunnsregler, plikter og rettigheter. I tillegg jobber SFFU med å gi informasjon om tendensene til negative handlinger i det store samfunnet og beskytte dem mot all rus og kriminalitet. SFFU jobber med å opprette og drive senter, prosjekter, aktiviteter, kurs, seminar etc. om helse, utdanning, jobb, tilpasning til samfunnet, samt håndtering av diskriminering og rasistiske problemer i hverdagen. Dette er for å bidra til å styrke ungdommene sin identitet, selvtillit og ansvar i samfunnet, samt oppmuntre ungdommene til et positivt daglig liv.

web: skeivungdom.no/lokallag/oslo/ facebook: fb.com/SkeivUngdom

Skeiv ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Skeiv Ungdom ble opprettet i 2004 og er ungdomsorganisasjonen til LLH (landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring). Skeiv Ungdom driver med både sosialt og politisk arbeid og er en rusfri arena med aktiviteter for ungdommer opp til 30 år. Skeiv Ungdom har en egen ungdomstelefon der man kan ringe om man lurer på noe angående forelskelse, seksualitet, kjønn og identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Telefonnummeret er 810 00 277 (åpent søndag til fredag 18.00-22.00).

web: www.spireorg.no facebook: fb.com/spireorg

Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Vi arbeider hovedsakelig med informasjonsarbeid i Norge, og vårt formål er å bekjempe de samfunnsstrukturene som opprettholder en urettferdig fordeling og uheldig forvaltning av økonomiske, sosiale, biologiske og kulturelle rettigheter og ressurser. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom vårt tverrfaglige arbeid, der vi jobber med å spre bevissthet, kunnskap og å skape engasjement rundt globale problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom handel, utvikling, miljø, mat og jordbruk. I Oslo finnes det mange måter å engasjere seg på. Blant annet kan man være med i vår handelsgruppe, vårt internasjonale utvalg, vår kampanjegruppe, eller i våre politiske utvalg. Vår hovedmålgruppe er ungdom mellom 18 og 30 år, men vi ønsker ikke at alder skal være en begrensning for engasjement. Er du engasjert og deler vår politiske oppfatning er du velkommen til å bli med i Spire Oslo.

facebook: fb.com/TufTsjetsjenskUngdomsforening

Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) er en interesse- og aktivitetsorganisasjon for tsjetsjensk ungdom i Norge og for andre med interesse for tsjetsjensk historie, språk og kultur. TUF er en politisk og religiøs nøytral og uavhengig forening. TUF skal ivareta og fremme interesser av kulturell, språklig, faglig og sosial karakter for all ungdom med tsjetsjensk bakgrunn og/eller interesser. TUF skal bidra til utvikling av det tsjetsjensk-norske samfunnet og øke interessen for utdanning og fritidsaktiviteter for personer med tsjetsjensk bakgrunn.

web: ungdialog.no facebook: fb.com/ungdialog/

UngDialog er en gruppe for tros- og livssynsengasjert ungdom som møtes til dialog en gang i måneden. Fokuset ligger på dialog, aktiv lytting og å stille åpne spørsmål, ikke på debatt eller fremme egne synspunkter over andres. Målet er å få en bedre forståelse av hva som driver og er viktig for andre mennesker og seg selv. Dialog om forskjellige temaer gir spennende, hyggelige og utfordrende samtaler, og bidrar til et felleskap på tvers av tro- og livssyn.

web: ungikor.no/oslo  facebook: fb.com/OsloBarneogUngdomskorforbund

Ung i Kor Oslo er et distriktsforbund tilsluttet Ung i Kor og Oslo Musikkråd som arbeider for at flest mulig barn og ungdommer i Oslo skal få muligheten å synge i kor. Ung i Kor Oslo arrangerer årlig en rekke evenementer for unge sangere i Oslo;  aspirantkortreff, korsommerskole, ungdomskorseminar m.m. Ung i Kor Oslo holder også kurs for korenes tillitsvalgte og dirigenter, alt for å gi ungdommene et best mulig kor- og musikkmiljø.

web: umeu.no facebook: fb.com/osloumeu

Ungdom mot EU er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk ungdomsorganisasjon. Vi er en frontorganisasjon for ungdom som jobber mot norsk EU-medlemskap og for å si opp EØS- og Schengen-avtalen.

web: post@vokstidsskrift.net facebook: fb.com/VOKStidsskrift

VOKS er en organisasjon med formål å skape en plattform for flerkulturelle stemmer, og diskusjoner om flerkultur og feminisme. Målet er å heve stemmene til dem debatten omhandler, samt utvide debatten med tema og perspektiver som ellers blir neglisjert. Organisasjonens plattform vil være et selvutgitt tidsskrift.  VOKS ønsker å sette lys på nevnte tema gjennom skjønnlitteratur og sakprosa produsert av og for nevnte målgruppe. Organisasjonen jobber for at flerkulturelle stemmer skal få ytre seg om det som angår dem og som påvirker dem i dagliglivet.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Om våre medlemmer:

UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i 1984. Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av byens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer.

Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo.