Søke om penger

De fleste organisasjoner må søke om penger for å få støtte til aktiviteter og drift. Det går ofte mye tid til å skrive søknader, rapporter, følge med på ordninger og finne ut hvilke som passer for deres organisasjon.

Synes du det er vanskelig å finne ut hvor dere kan få penger til aktivitet eller drift? På denne siden får du en oversikt over aktuelle steder dere kan søke om midler. Bla lenger ned for å se vår liste over ulike støtteordninger.

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

5 tips til deg som skal søke om penger

Les de nøye, og vær sikker på at organisasjonen din oppfyller søknadskriteriene. Det er kjipt å bruke tid på en søknadsordning man ikke kan få støtte fra

Er formålet å skape aktiviteter for barn og unge? Eller er det støtte til helsefremmende tiltak? Jo bedre dere kjenner formålet, jo lettere er det å skrive en søknad som treffer bra. Det øker sannsynligheten for å få støtte.

Driftsutgifter kan være kontorutgifter, lønn og strøm. Mange søknadsordninger har regler på hvor mye du får bruke på disse utgiftene, og sammenligner størrelsen på driftsutgifter med resten. Ikke alle søknadsordninger godtar lønn som en utgift, og krever at aktivitetene gjøres av frivillige. 

Veldig mange hasteskriver søknaden rett før fristen, og kan ende opp med å gjøre feil eller mangle informasjon. Les over skjemaet tidlig, noter deg alt du trenger å ordne, og sørg for å skrive søknaden i god tid før fristen.

Terskelen kan ofte kjennes høy, men å stille de spørsmålene du eventuelt måtte ha kan også bli en fordel: Den som behandler søknaden din kjenner deg igjen. Kanskje får du også noen gode tips på hva som er lurt å tenke på for nettopp den ordningen du vil søke på. Husk at støtteordninger er til for å dele ut penger, og de som driver ordningene gjerne vil hjelpe til at det blir skrevet gode søknader.

Hvor kan vi søke om penger?

Støtteordninger kommer i mange varianter. Noen gir penger til formål, f. eks. helse, mens andre stiller krav til om organisasjonen er landsdekkende, i et fylke eller innenfor en bydelsgrense. 

UngOrg hjelper din organisasjon med å finne tilskuddsordninger dere kan søke på. Vi har god oversikt over reglene på ulike ordninger, fristene som gjelder, hvilke krav dere må oppfylle og hva som passer for dere. Ta kontakt med oss for å få veiledning.

Driftstøtte

Her finner du en oversikt tilskudd som skal gi dere forutsigbare inntekter for å sikre en veldrevet organisasjon.

Hva:

Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved kulturetaten

For hvem:

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Utvalgte kriterier:

Aktivitet i minst 2 hele kalenderår.

Minst 50 medlemmer.

60 % tellende medlemmer (under 26 år, bosted i Oslo, minimum 50 kr i kontingent).

Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Søknadsfrister:

 1. november

Kommentar:

 Spør oss i UngOrg om dere kan søke om ordinært driftstilskudd eller kan søke etableringstilskudd.

Hva:

Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Kulturetaten.

For hvem:

Barne- og ungdomsorganisasjoner.

Utvalgte kriterier:

Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Må være realistisk å kunne motta driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i fremtiden.

Søknadsfrister:

Løpende

Kommentar:

Kan maksimalt motta tre ganger.

Hva:

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Velferdsetaten.

For hvem:

Lokale medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo.

Utvalgte kriterier:

Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.
Aktivitet i minst 1 helt kalenderår.

Minst 80 tellende medlemmer (5 år eller eldre, bosted i Oslo, minimum 80 kr i kontingent for medlemmer under 18 år, minimum 100 kr i kontingent for medlemmer over 18 år).

Søknadsfrister:

Februar 2024.

Kommentar:

Hva:

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Kulturetaten. 

For hvem:

Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet. 

Utvalgte kriterier:

Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.
Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

Søknadsfrister:

1. april.  

Kommentar:

 

Hva:

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Velferdsetaten. 

For hvem:

Ideelle og frivillige organisasjoner i Oslo innen helse- og sosialsektoren. 

Utvalgte kriterier:

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering. 

Søknadsfrister:

1. april. 

Kommentar:

 

Hva:

Frifond organisasjon [Les mer her]

Aktør:

Kulturdepartementet ved LNU. 

For hvem:

Landsdekkende frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Utvalgte kriterier:

Minst 5 tellende lokallag (minst 5 tellende medlemmer i hvert lokallag) i minst 2 fylker.
Minst 200 tellende medlemmer (under 26 år, minimum 50 kr i kontingent)

Søknadsfrister:

15. april 

Kommentar:

Sentralleddet er søker, men minimum 95 % av tilskuddet må fordeles ut til lokallagene.

Hva:

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner [Les mer her]

Aktør:

Barne- og familiedepartementet. 

For hvem:

Frivillige, landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.  

Utvalgte kriterier:

Minst 700 tellende medlemmer (under 26 år, minimum 50 kr i kontingent).
Minst 5 tellende lokallag (minst 5 tellende medlemmer i hvert lokallag) i minst 5 fylker .

Sentralt medlemsregister.

Søknadsfrister:

15. september. 

Kommentar:

Dette gjelder nasjonal grunnstøtte. Samme lenke viser også informasjon om etableringstilskudd og internasjonal grunnstøtte.

Prosjektstøtte Oslo kommune

Her finner du en oversikt tilskudd som kan gis til aktuelle prosjekter og tiltak som dere ønsker å gjennomføre. Overordnet kan ikke disse være en del av deres ordinære drift.

Hva:

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Kulturetaten. 

For hvem:

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet. 

Utvalgte kriterier:

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering. 

Søknadsfrister:

Løpende 

Kommentar:

Søknad må sendes senest 8 uker før tiltaket skal gjennomføres.

Hva:

Frivillighetsmidler i bydel [Les mer her]

Aktør:

Hver enkelt bydel har sin egen ordning og egen frist.  

For hvem:

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Utvalgte kriterier:

Finn den bydelen som tiltaket eller prosjektet skal være i, og les mer om kriterier og søknadsfrist. 

Søknadsfrister:

Hver enkelt bydel har sin egen ordning og egen frist. 

Kommentar:

Her kan du se kart over bydeler i Oslo

Hva:

Tilskudd til ferieleir for barn og unge [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Kulturetaten. 

For hvem:

Frivillige organisasjoner i Oslo. 

Utvalgte kriterier:

Ferieleirtilbudet må være åpent for alle barn og unge i Oslo.
Frivillig innsats må være et vesentlig element for gjennomføring.

Søknadsfrister:

Frist 15. januar 2024

Kommentar:

Faktorer som frivillig innsats, antall deltakere, leirens lengde og deltakeravgift vektlegges.

Hva:

Integrerings- og mangfoldstiltak [Les mer her]

Aktør:

Oslo kommune ved Velferdsetaten. 

For hvem:

Frivillige organisasjoner i Oslo. 

Utvalgte kriterier:

Integrering og mangfold som hovedarbeidsområde.
Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

Søknadsfrister:

April 2024

Kommentar:

Formålet må være innenfor ett eller flere av områdene:
Skole og utdanning.
Økt samfunnsdeltakelse.
Jobb.
OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle.

Hva:

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner [Les mer her]

Aktør:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved Oslo kommune. 

For hvem:

Frivillige organisasjoner. 

Utvalgte kriterier:

Søknadssum må være mellom kr. 10.000 og kr. 1.000.000. 

Søknadsfrister:

Februar 2024

Kommentar:

Formålet må være innenfor ett eller flere av områdene:

Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.
Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Prosjektstøtte i stiftelser og andre

Her finner du en oversikt tilskudd som kan gis til aktuelle prosjekter og tiltak som dere ønsker å gjennomføre. Overordnet kan ikke disse være en del av deres ordinære drift.

Hva:

LNU Aktivitetsstøtta [Les mer her]

Aktør:

Kulturdepartementet ved LNU.

For hvem:

Nasjonale og regionale barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Utvalgte kriterier:

Barn og unge må minst utgjøre 50 % av målgruppen.

Søknadssum må være mellom kr. 50.000 og kr. 300.000.

Søknadsfrister:

5. november 2024

Kommentar:

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

Hva:

LNU Kultur [Les mer her]

Aktør:

Kulturdepartementet ved LNU.  

For hvem:

Frivillige, landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Utvalgte kriterier:

Søknadssum må være mellom kr. 25.000 og kr. 300.000.
Prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Søknadsfrister:

1. oktober

Kommentar:

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

Hva:

LNU Mangfold og inkludering [Les mer her]

Aktør:

Barne- og familiedepartementet ved LNU.

For hvem:

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsgrupper og lokale lag.

Utvalgte kriterier:

Søknadssum kan maksimalt være kr. 75.000.

Søknadsfrister:

1. mars, 1. juni og 1. oktober

Kommentar:

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

Hva:

LNU bærekraft [Les mer her]

Aktør:

Kulturdepartementet ved LNU.  

For hvem:

Lokallag, regionalledd og sentralledd i landsdekkende og demokratiske organisasjoner i Norge som driver frivillig virksomhet for barn og unge kan få støtte. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Utvalgte kriterier:

Søknadssum maksimalt 75.000
Prosjektet må arbeide for minst ett av FNS bærekraftsmål

Søknadsfrister:

15. april og 15. september 2024

Kommentar:

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

Hva:

Sparebankstiftelsen DNB – lokal ordning [Les mer her]

Aktør:

Sparebankstiftelsen DNB. 

For hvem:

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

Utvalgte kriterier:

Tiltak på Østlandet for barn og unge.
Søknadssum kan maksimalt være kr. 50.000.

Søknadsfrister:

1. april, 1. september og 1. desember

Kommentar:

Formålet må være innenfor ett eller flere av områdene:
Kunst og kultur.
Nærmiljø og kulturarv.
Natur og friluftsliv.
Idrett og lek.
Sparebankstiftelsen DNB har også andre støtteordninger som kan være aktuelle for dere.

Hva:

Gjensidigestiftelsen [Les mer her]

Aktør:

Gjensidigestiftelsen. 

For hvem:

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

Utvalgte kriterier:

  • Sum: 30 000 – 300 000 i mars, og 30 000 – 600 000 i september
  • Fristen i mars er for prosjekter i sommerferien eller sommerjobber. Fristen i september er for tiltak som fører til at det skapes jevnlige og langvarige aktivitetstilbud

Søknadsfrister:

1. mars og 1. september

Kommentar:

Gjensidigestiftelsen har også andre støtteordninger som kan være aktuelle for dere.

Hva:

Helse-prosjekt [Les mer her]

Aktør:

Stiftelsen Dam. 

For hvem:

Godkjente søkerorganisasjoner eller organisasjoner som har samarbeid med godkjente søkerorganisasjoner om et prosjekt. 

Utvalgte kriterier:

Må være godkjent søkerorganisasjon eller samarbeide med én.
Søknadssum må være mellom kr. 40.000 og kr. 400.000

Søknadsfrister:

Løpende søknad. Svar innen maks 45 dager 

Kommentar:

Søkerorganisasjon må ha helse som hovedvirksomhet. Se egen liste over godkjente søkerorganisasjoner i søknadsskjema.

VÅRE ARTIKLER OM ØKONOMI

ØKONOMIRUTINER

God økonomistyring avgjør hvor mange aktiviteter og arrangementer man kan arrangere. Få tips til hvordan holde styr på økonomien her.

BUDSJETT

Budsjettet bestemmer hvordan pengene skal brukes. Få tips til hvordan du setter opp et godt budsjett her.

REGNSKAP

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt penger på. Her finner du tips og mal for et godt regnskap.

SØKE OM PENGER

Få oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på her.

REVISJON

Revisjon er at noen andre enn den som har laget regnskapet, går over og kontrollerer det ferdige regnskapet. Les mer om ulike måter å gjøre det på her.

MISTANKE OM JUKS

Hva gjør du om du mistenker juks i økonomien?