Regnskap

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt penger på. Regnskap bør skrives på samme måte som budsjettet, slik at man enkelt kan sammenligne summene.

For styret bidrar regnskapet med å sørge for at man har oversikt over økonomien.

For medlemmer viser regnskapet hvordan det har gått med budsjettet som ble vedtatt på forrige årsmøte. 

Spør meg!

Viktor Moe Hegerberg

Organisasjons- og arrangementsrådgiver
viktor@ungorg.no

24 14 98 30

Må vi føre regnskap?

Bare organisasjoner med over 20 millioner i inntekt, eller med mer enn 20 årsverk, er pliktige å føre regnskap etter regnskapsloven.

For alle andre er det likevel viktig å ha gode rutiner for regnskap for å ha økonomisk kontroll.

Ikke minst er det viktig hvis man søker om penger, fordi det ofte stilles krav om regnskap til rapportering.

Ofte har organisasjoner vedtektsfestet at det skal lages og presenteres et regnskap til årsmøte.

Regnskap er ikke helt enkelt

På denne siden får du det viktigste du trenger å vite om regnskap, men ha tålmodighet hvis du synes det er vanskelig.

Husk at mange tar utdannelse innenfor regnskapsføring, og at det er mange råd og tips vi ikke får dekket her. Vi tar deg likevel gjennom det viktigste du trenger for å drive en frivillig organisasjon. 

Hva betyr ordene?

Dette er eventuelle eiendeler som organisasjonen har over tid. Vi deler det inn i anleggsmidler (eiendeler dere har i mer enn ett år) og omløpsmidler (eiendeler dere forventer å ha i mindre enn ett år). For at noe skal være en eiendel må det være noe dere bruker i organisasjonen, koste over 15 000 kr og ha en levetid på minst tre år. 

Anleggsmidler deler vi inn i disse kategoriene:

 • Immaterielle eiendeler – Noe organisasjonen eier som ikke er en fysisk gjenstand. F.eks. hvis dere har rettigheter på et navn eller lignende.
 • Varige driftsmidler – F.eks. en bygning eller en bil
 • Finansielle anleggsmidler – Aksjer, fond eller obligasjoner dere måtte ha. 

Omløpsmidler deler vi inn i disse kategoriene:

 • Varer – Varelager som enda ikke er solgt
 • Fordringer – Penger noen skylder dere. Har dere sendt ut en stor faktura som enda ikke er betalt? Da regnes det som en fordring. 
 • InvesteringerF.eks. verdipapirer. 
 • Bankinnskudd, kontanter, e.l. – Her skriver dere hvis dere f.eks. har kontanter liggende. 

Alle penger dere har opptjent, minus gjeld dere eventuelt har. Egenkapital er det stedet du skriver hva dere eventuelt har stående på sparekonto fra før. Se mer om egenkapital her.

Penger dere eventuelt skylder andre. Har dere f.eks. lånt penger fra voksenorganisasjonen eller sentralleddet? Det må skrives her.

 • Kortsiktig gjeld – penger dere skylder det neste året. 
 • Langsiktig gjeld – penger dere skylder med lengre nedbetalingstid enn ett år. Dette gjelder som regel hvis dere har tatt opp lån i en bank. 

Avsetninger – har dere forpliktet dere til noen veldig store utgifter i fremtiden som dere er nødt til å sette av penger til? Dette kan f.eks. være at dere må i en rettssak eller har skrevet under på en leiekontrakt for lokaler. 

Hvem skal føre regnskap, og hvordan kan vi føre det?

Mange organisasjoner ansetter en regnskapsfører eller kjøper regnskapstjenester. Dette kan være en god løsning, men det er ofte dyrt, og er mest aktuelt for organisasjoner med større økonomi.

For større organisasjoner vil vi sterkt anbefale å bruke et regnskapsprogram. Disse har ofte gode hjelpeverktøy og gjør regnskapsføringen ryddig og enkel. I et regnskapsprogram kan du også lett hente ut balanseregnskapet eller føre skyggeregnskap fortløpende.

For små prosjekter eller arrangementer kan det holde med excel-skjemaer, men disse bør også ha et godt og ryddig oppsett. 

Ulike typer regnskap

Skyggeregnskap

Skyggeregnskap er det regnskapet du lager fra dag til dag i organisasjonen. Det skal vise den økonomiske situasjonen akkurat nå, og bør oppdateres jevnlig. Enten ved at du legger inn hver betaling i regnskapet med en gang, eller at du gjør det fast en gang i uka eller i måneden.

Når styret skal få presentert økonomien fire ganger i året, er det skyggeregnskapet de bør få. Enkelte søknadsordninger har krav om skyggeregnskap, og det er lurt å føre skyggeregnskap til arrangementer eller aktiviteter i organisasjonen med egne budsjetter.

Årsregnskap

Årsregnskapet er navnet på det regnskapet som legges frem for årsmøtet en gang i året. Et årsregnskap bør inneholde resultatet, balansen og noter. Her forklarer vi hva dette betyr:

 • Resultat
  Resultatet er den delen av regnskapet som viser hvordan det har gått med økonomien, sammenlignet med budsjettet dere vedtok på årsmøtet. Resultatet viser med andre ord de faktiske inntektene og utgiftene fra året som har gått. Bruk samme mal som budsjettet sånn at dere får tall som kan sammenlignes. Her kan dere også ta med resultatet fra året før, sånn at man kan sammenligne regnskap for to år ved siden av hverandre. 
 • Balanse
  Balansen er en del av regnskapet som også tar med eiendeler, egenkapital og gjeld. Dette bør man ha med i et årsregnskap fordi et resultatregnskap f. eks. ikke tar med hvor mye penger man har i egenkapital. Hvis et resultatregnskap går i minus ser det ut som organisasjonen går konkurs hvis ikke dere også har egenkapital fra før av. 
 • Noter
  Noter er et verktøy som hjelper alle som skal lese regnskapet med å forstå hva de ulike tallene betyr. Noter skrives i stigende rekkefølge (1, 2, 3, 4 osv.) i en egen kolonne helt til venstre i regnskapet. En note viser at det finnes en forklaring til tallet i regnskapet. Forklaringen kan man lese på et ark ved siden av eller under regnskapet. Dette er nyttig hvis du f.eks. vil forklare hvorfor en sum er blitt veldig høy eller lav.

VÅRE ARTIKLER OM ØKONOMI

ØKONOMIRUTINER

God økonomistyring avgjør hvor mange aktiviteter og arrangementer man kan arrangere. Få tips til hvordan holde styr på økonomien her.

BUDSJETT

Budsjettet bestemmer hvordan pengene skal brukes. Få tips til hvordan du setter opp et godt budsjett her.

REGNSKAP

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt penger på. Her finner du tips og mal for et godt regnskap.

SØKE OM PENGER

Få oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på her.

REVISJON

Revisjon er at noen andre enn den som har laget regnskapet, går over og kontrollerer det ferdige regnskapet. Les mer om ulike måter å gjøre det på her.

MISTANKE OM JUKS

Hva gjør du om du mistenker juks i økonomien?