Oslo budsjettet: Ingen økning i driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene

I dag la byrådet frem budsjettforslaget for 2022. De legger frem det de mener er en stor satsning på barn og unge, men heller ikke i år øker de driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene. Siden 2007 har driftstøtten gått ned over 40%, og det gjøres ingenting i 2022 for å imøtekomme dette.

Av: UngOrg

Enda et år med nedgang i driftsstøtten

Kulturetaten har i møte med UngOrg anerkjent at det er en uheldig trend at driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene ikke har økt siden 2019, men dette har ikke fått ringvirkninger i budsjettforslaget for 2022, som ble lagt frem tidligere i dag. 

I 2007 var rammen på driftstøtten 12 000 000 kr. I 2020 var den på 10 200 000 kr. Om en regner med medlemsvekst i organisasjonene og utviklingen i KPI tilsvarer dette en reduksjon i støtten på 40% til barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Oslo kommune har ikke hatt som praksis å justere driftstilskuddet iht. lønns- og prisvekst, i motsetning til hva som er vanlig hos f.eks. Kulturrådet og Kulturdepartementet. Kulturetaten anbefalte kommunen i både 2021 og 2022 om å følge Kulturdepartementet og Kulturrådets eksempel ved å gi en generell justering for lønns- og prisvekst. Oslo kommune har valg å ikke følge denne anbefalingen. 

Styreleder i UngOrg, Victoria Galåen, er svært skuffet over den manglende økningen i driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. 

– Dette er veldig skuffende, da det i praksis betyr en nedgangs i støtten. Vi har hatt god dialog med Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet og han har uttrykt et ønske om å satse på den unge frivilligheten. Vi savner mer enn bare fine ord fra byråden,  sier Victoria Galåen, styreleder i UngOrg.

Idrett og musikk – men hva med den unge frivilligheten? 

I budsjettforslaget viser byrådet blant annet til en stor satsning på barn og unge: 

«Alle barn og unge som ønsker det skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Samtidig vet vi at barn bruker fritidstilbudene i ulik grad. Et sentralt spørsmål er hva det skal koste å delta. Mindre synlig er alle de andre barrierene. Noen av barrierene handler rett og slett om hvilke valgmuligheter man kjenner til, men en nøkkel er å sikre at alle føler seg inkludert uansett bakgrunn og identitet. Både idrett og kulturskole har opplevd frafall blant barn og unge under pandemien.» (S. 411 i Oslo kommunes budsjettforslag 2022-2025)

Denne satsningen begrenses imidlertid til idretten og kulturskolen. Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo er en viktig del av det å skape et variert fritidstilbud for unge i Oslo, og det er synd at byråden inkluderer den unge frivilligheten i denne satsingen. Dette reagerer styrelederen i UngOrg på: 

– Barne- og ungdomsorganisasjonene representerer et kjempestort mangfold av fritidstilbud for unge i Oslo. Barn og unge i Oslo gjør så mye mer enn å bare drive med musikk og delta i idretten. Ved å satse så snevert som Oslo kommune gjør i dette budsjettet blir det et mindre mangfoldig fritidstilbud for barn og unge, sier Galåen 

Frivillighetens år og gjenreisning etter pandemien? 

Byrådet trekker også fram at frivilligheten i Oslo har blitt rammet av pandemien:

«Frivilligheten i Oslo har også merket pandemien. Rekruttering er utfordrende, og mye må gjøres på nye måter. Fortsatt er tilgang til lokaler en stor utfordring for byens økende antall frivillige organisasjoner. Kommunens satsing på meråpne skoler og arbeid med digitale løsninger for bestilling og bruk av lokaler er viktig for å imøtekomme disse utfordringene». Står det i budsjettforslaget 2022-2025.

Galåen synes det er positivt at det skal bli enklere å bruke noen kommunale bygg, men frivilligheten kommer seg ikke opp på bena igjen etter en pandemi gjennom digitale løsninger.

– Vi ser at organisasjonene sliter med å nå ut og har mistet tillitsvalgte og medlemmer gjennom pandemien. Da skal det mer til enn gode bookingløsninger for at frivilligheten henter seg inn igjen. 

UngOrg har tidligere spilt inn at frivillighetens år er en god anledning til å styrke frivilligheten på lang sikt. Det er positivt at kommunen ønsker å samarbeide med frivillig sektor i gjenåpningen av samfunnet og frivillighetens år. Men Galåen trekker fram at det skorter på handling.

– Det er skuffende at det kun står flotte ord om frivillighetens rolle i gjenåpningen av samfunnet. Det må mer til enn et ønske om å samarbeide med frivillig sektor om hvordan flere kan bli engasjerte.

UngOrg har tidligere spilt inn sine forslag akkurat på hvordan flere kan bli engasjerte. Galåen trekker fram tre konkrete forslag.

– Vi har spilt inn til byråden at driftsstøtten må økes og frivilligheten må gis et langvarig løft, frivilligheten trenger steder å være og det må bli mindre papirarbeid knyttet til å være frivillig engasjert.

Denne saken ble originalt publisert 19.09, publiseringsdatoen ble oppdatert for synlighet.