Styrets ansvar

Hva er styrets ansvar i en organisasjon? Hva bør jeg tenke på som styreleder eller ansatt? Og hvordan skal vi fordele oppgaver og skape motivasjon i styret vårt?

På denne siden kan du lese om styrets ansvar og rolle i organisasjonen, og om det å være ansatt i en organisasjon.

Spør meg!

Sebastian Hytten

Politisk rådgiver

sebastian@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hva er styret ansvarlige for?

Det er styret som er ansvarlige for å følge opp den daglige driften av organisasjonen, og tar avgjørelser mellom årsmøter.

Styret fordeler oppgaver, representerer organisasjonen utad og arrangerer aktiviteter for medlemmene.

Styrets oppgaver:

  • Følge opp vedtak fra årsmøtet og styremøter, og ta løpende avgjørelser mellom årsmøtene.
  • Representere organisasjonen utad.
  • Arrangere aktiviteter og arrangementer for medlemmene.
  • Ansvar for økonomien.
  • Ansette og ha arbeidsgiveransvar for daglig leder og eventuelle andre ansatte (hvis man har det).
  • Følge opp den daglige driften.
  • Sikre en forsvarlig saksbehandling av alle saker som styret diskuterer.

Det er tre steder som beskriver styrets ansvar. Du må kjenne alle tre.

  • I vedtektene

Vedtektene bestemmer styrets sammensetning og ansvar i organisasjonen. De sier ofte også noe om hvordan styret kalles inn eller hvordan vedtak fattes. 

  • I vedtak som gjøres i organisasjonen

Styret må følge opp vedtak som gjøres på årsmøtet eller på styremøter. Et eksempel på et sånt vedtak kan være en aktivitetsplan for året eller budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet. 

  • I aksjeloven

Det finnes ikke en egen lov for frivilligheten i Norge, men noen paragrafer i aksjeloven gjelder også for frivillige organisasjoner. For at du skal slippe å lese loven, har vi oppsummert det viktigste under her.

Dette sier aksjeloven

Styremedlemmer har personlig ansvar

Du som styremedlem kan stilles til ansvar for valgene styret har tatt. Det holder ikke å stemme imot.

Den eneste måten å si ifra seg et styreansvar på, er ved å trekke seg. Hvis organisasjonen f.eks. driver med medlemsjuks, kan styret stilles ansvarlig for dette, og dermed også du. 

Styret er ansvarlig for driften av organisasjonen

Du som styremedlem må kjenne til økonomien, planer, vedtak og sakene dere skal diskutere. Det holder ikke at en leder eller økonomiansvarlig vet hvordan det går med økonomien. Alle i styret er ansvarlige, og du må også skaffe deg den oversikten du trenger.

Du har også ansvar for å be om informasjon eller kreve undersøkelser hvis du mener det trengs.

Styret skal behandle alle saker skikkelig

Aksjeloven sier at årsregnskap, årsberetning, ansettelse av daglig leder og fastsettelse av lønn skal behandles i styret. 

I tillegg skal alle saker ha en rimelig frist og varsles på en skikkelig måte. Dette kan f. eks. være et krav om at styremøter må kalles inn med én ukes varsel. Styret kan gjøre vedtak når mer enn halvparten er til stede, og alle er gitt muligheten til å delta på møtet. 

Lederen av styret har et spesielt ansvar for at styret behandler sakene de skal, og leder møtene. Det skal skrives protokoll fra møtet.

UngOrg holder kurs i styreansvar

Alle styremedlemmer bør vite hvilket ansvar de har i organisasjonen. Vi i UngOrg holder kurs om styrets ansvar. Vi kan også snakke om fordeling av oppgaver, forventningsavklaringer og samarbeid i styret.

Ta kontakt med oss på organisasjon@ungorg.no om dere ønsker et kurs for deres styre!
VÅRE ARTIKLER OM STYREARBEID

GODT STYREARBEID

Å sørge for at styret jobber godt er noe man må samarbeide om gjennom hele perioden. Her får du tips til hvordan.

STYREANSVAR

Hvilket ansvar har et styre? Hva bør jeg tenke på som styreleder eller ansatt? Her kan du lese mer om ansvaret du har i styret.

LEDERROLLEN

Som styreleder har du det øverste ansvaret i organisasjonen og er leder av styret. Her gir vi deg en innføring i rollen.

ROLLER I STYRET

Lær mer om de ulike rollene i et styre, og hva de gjør.

ANSATTROLLEN

Som ansatt i en frivillig organisasjon har du en annen rolle enn de tillitsvalgte. Her får du tips om hvordan best mulig bruke en ansatt i organisasjonen.