Dette betyr den nye loven for Ungdomsråd

Etter kommunevalget i september 2019 trådte en ny lov til verks som lovfester retten til kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd. I virkeligheten har dette allerede eksistert mange steder i lengre tid, forskjellen er at alle kommuner og fylker i Norge nå er lovpålagt og dermed pliktig til å sørge for at ungdom høres og får uttale seg i saker som angår dem. Dette skal skje gjennom et offisielt medvirkningsorgan på lik linje med eldreråd og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

I realiteten sier lovendringen ikke det helt store om hvordan dette skal gjøres. Til gjengjeld viser loven til en såkalt forskrift. En forskrift er en regulering eller utdypning av en allerede eksisterende lov og kan gis av for eksempel departement, kommunestyret eller fylkesting i motsetning til lover som må vedtas av stortinget. I dette tilfellet er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har kommet med forskriften om medvirkningsordninger.

Forskriften stadfester en del rettigheter og krav som Ungdomsråd har. Dette innebærer følgende:

  • Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.
  • Rådet har krav på at slike saker blir lagt frem for rådet og at disse sakene blir mottatt såpass tidlig i prosessen at deres innspill har mulighet til å endre utfallet.
  • Rådet har rett på tilstrekkelig sekretariatshjelp. 
  • Rådet har rett til å fremme egne saker. 
  • Rådet bestemmer selv leder og nestleder av rådet ut fra sine medlemmer.

Forskriften stadfester også noen begrensninger eller betingelser for rådet, som det er verdt å være oppmerksom på:

  • Rådet bestemmer ikke selv sammensetning av rådet og antall medlemmer og varamedlemmer.
  • Rådet vedtar heller ikke selv sitt sekretariat, saksbehandlingsregler eller budsjett. Dette er det kommunestyrer og fylkesting (Bydelsutvalgene i Oslo) som gjør.

Selv om det er satt noen betingelser for ungdomsrådene så skal det sies at ungdomsrådet faktisk har rett til å uttale seg om de tre sistnevnte før de bestemmes og selv foreslå de medlemmene som skal representeres i rådet.

Inn i mellom rettigheter og betingelser finner man også i forskriften to punkter som er ekstra spennende. De handler om muligheter som ungdomsråd kan få. Det er altså ingen garanti for at de blir tildelt denne utvidede rollen, men det er helt klart noe alle ungdomsråd vil ha nytte av å ha.  Disse to punktene er:

  • Ungdomsrådet kan få myndighet til å dele ut midler.
  • Ungdomsrådet kan få møte og talerett i folkevalgte organer. Det kan være komiteer, utvalg, bystyret, fylkesting og mye mer.

Dersom du er nysgjerrig og vil lese mer kan du finne loven på lovdata.no under “lov om kommuner og fylker” (kommuneloven) i kapittel 5 om “kommunal organisering” og paragraf 2 om “andre kommunale organer”. Forskriften finner du i lovdata under tilltelen “Forskrift om medvirkningsordninger”.