Ungdommens bystyremøte 2021: De prioriterte sakene

Forrige uke arrangerte UngMed og UngOrg Ungdommens bystyremøte, med over 100 ungdommer fra hele Oslo. Nå blir sakene som ungdommene vedtok sendt videre til bystyret for behandling. 

Av UngOrg

Ungdommens bystyremøte er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo.

Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på Oslo rådhus for å diskutere og diskutere saker som er viktige for ungdom i Oslo. Fem saker blir til slutt sendt til bystyret, behandles av politikerne og kan bli til faktisk politikk!

Fem prioriterte saker

Følgende saker ble valgt prioritert og oversendes bystyret for behandling. Sakene har ikke prioritert rekkefølge:

 • Gi oss muligheten til å jobbe
 • Senk terskelen for psykisk helsehjelp
 • Kvitteringsordning nå!
 • Osloskolen trenger en plan for håndtering av seksuell trakassering
 • Forbedre rusomsorgen i Oslo

Gi oss muligheten til å jobbe

Bakgrunn for saken:
UBM mener det er bra og viktig at unge får arbeidserfaring tidlig. Derfor mener vi mulighetene for at unge får arbeidserfaring og -kompetanse må økes.

Ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen 2021 tror 19% av unge i Oslo at de kommer til å bli arbeidsledige. Dette er fire prosentpoeng høyere enn tallene for resten av landet. I tillegg viser den samme undersøkelsen at langt flere unge i Oslo ønsker å ta høyere utdanning sammenlignet med resten av landet. Dermed er det ekstra viktig at Osloungdom får arbeidserfaring tidlig, slik at de har kunnskap om arbeidslivet når de er ferdigutdannet.

UBM anerkjenner at tiltakene om sommer- og deltidsjobb i regi av bydelene har fungert godt og roser disse. Likevel ser vi at det har vært et stort antall flere søkere enn jobbmuligheter og at mange dermed har fått søknadene sine avvist.

Vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune må sørge for at det er flere jobber tilgjengelig for unge arbeidstakere, spesielt for de uten tidligere arbeidserfaring
 • UBM mener at bydelenes midler til sommer- og deltidsjobber må styrkes i takt med etterspørselen, og at søkere uten erfaring skal prioriteres
 • UBM mener at sommerjobbene bør i størst mulig grad være et samarbeid med næringslivet, slik at det er mulighet for å få seg fast deltidsjobb senere. Kommunen bør også etablere faste deltidsjobber for ungdom i bydelene.
 • UBM mener at ungdommer bør kunne søke på jobber utlyst av bydelene på tvers av bydelsgrenser dersom man går på skole i en annen bydel
 • UBM mener at det må være enkelt å søke sommerjobb i kommunen og bydelen, og at erfaring ikke skal vektlegges
 • UBM mener at undervisningen i jobbsøking og CV-skriving på ungdomsskolen må styrkes
 • UBM mener at bydelene og skolene burde benytte seg av UngInfo for å holde jobbersøkerkurs og -foredrag
 • UBM mener at skolen må bruke andre aktører for å sikre tilstrekkelig kvalitet i opplæring innen arbeidslivets plikter og rettigheter
 • UMB mener at timene om utdanningsvalg må inneholde opplæring om arbeidslivet og hvordan man kan komme inni det
 • UBM mener at frikortgrensen burde økes til 100.000 kroner for de under 18 år
 • UBM mener det bør innføres skattelettelser for de under 18 år
 • UBM mener minstelønnen må økes til 120 kr./timen for de under 18 år
 • UBM mener at ungdomsteamene og ungdomskontaktene i NAV må videreutvikles og styrkes
 • UBM mener at Oslo kommune må legge til rette for tilgang på informasjon om jobber for ungdom mellom private og kommunale arbeidsgivere og unge arbeidstakere

Senk terskelen for psykisk helsehjelp

Bakgrunn for saken:
Det er for vanskelig for unge å få psykologisk helsehjelp i dag. Dette gjelder både unge med psykiske lidelser og unge som tidvis sliter med psykisk uhelse eller bare trenger noen å snakke med. I tillegg opplever unge at de ikke blir tatt på alvor når de oppsøker hjelp. Dette svekker barn og unges tillit til hjelpeinstansene.

Ventetiden for å få psykisk helsehjelp er altfor lang. Ifølge Helsedirektoratet var den gjennomsnittlige ventetiden i løpet av første halvdel av 2021 48 dager. Dette er betydelig høyere enn målet på 35 dager – et allerede lite ambisiøst mål.

BUP melder om sprengt kapasitet med for få ansatte og lange ventetider. Dette går ut over fagfolk innenfor psykiske helsetilbud for unge og ikke minst ungdom selv. Derfor er det viktig å øke BUPs ressurser samt skape flere lavterskeltilbud rettet mot unge.

Vedtak:

 • UBM mener at ingen ungdommer skal bli avvist fra BUP uten å bli tilbudt et verdig alternativt behandlingsopplegg
 • UBM mener ressursene til BUP må økes slik at tilbudet kan utvides og flere fagfolk kan ansettes
 • UBM mener at det må etableres lavterskel drop-in-tilbud innen psykologtjenester på alle helsestasjoner for ungdom
 • UBM mener at skolehelsetjenesten skal kunne henvise psykolog dersom det er ønskelig for eleven
 • UBM mener at bystyret må følge opp tidligere vedtak fra 2020 om at helsesykepleiere og psykologer som skal jobbe med ungdom i Oslo må kunne nok om ungdom i Oslo og deres utfordringer, slik at de kan imøtekomme deres behov.
 • UBM mener at alle skoler må besøke en helsestasjon, eller annet egnet tilbud, minst en gang i året
 • UBM mener at det må gis god informasjon om helsestasjoner og andre helsetilbud rettet mot ungdom under verdensdagen for psykisk helse.
 • UBM mener at Oslo kommune skal oppfordre ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo til å ta i bruk digitale verktøy for å fremme livsmestring og fellesskap i hverdagen
 • UBM mener at kommunen må etterstrebe å ansette flere mannlige helsesykepleiere
 • UBM mener det burde informeres mer om psykisk helse og psykolog-helsetjenesten i undervisningen, og elever i osloskolen må tilbys psykologsamtaler på skolen i skoletiden

Kvitteringsordning nå!

Bakgrunn for saken:
UBM mener tilliten mellom unge og politiet må økes. I tillegg må det gjøres bedre rede for hvem som stoppes av politiet og hvorfor.

En artikkel fra forskning.no, skrevet av politihøgskolen, beskriver hvordan minoritetsungdom ofte blir utsatt for politiets Stopp og sjekk-metode uten at det blir gitt en grunn til hvorfor akkurat de har blitt stoppet og sjekket. UBM anerkjenner at dette fører til større mistillit til politiet, spesielt blant minoritetsungdom. Derfor mener UBM det er nødvendig å granske politiets rutiner og holdninger, samt gjennomføre dette blant annet gjennom en kvitteringsordning.

Vedtak:

 • UBM mener Oslo bystyre må be Stortinget innføre en kvitteringsordning i politiet som gir dem som stoppes av politiet en kvittering som opplyser om bakgrunnen for kontrollen
 • UBM mener at Oslo kommune må ta til orde for en oversikt over hvem som stoppes og hvorfor folk stoppes
 • UBM mener at Oslopolitiet må granskes for maktmisbruk og etnisk profilering
 • UBM mener at barn og unge i Oslo må lære om sine rettigheter i møte med politiet
 • UBM mener at bystyret må lage en handlingsplan for å redusere urettferdig behandling av politiet

Osloskolen trenger en plan for håndtering av seksuell trakassering

Bakgrunn for saken:
Seksuell trakassering forekommer ofte i Osloskolen, men det finnes ingen plan for å håndtere slike hendelser. Det må vi gjøre noe med!

Ung i Oslo-undersøkelsen 2021 viser at 1/4 jenter har blitt kalt seksuelt ladede skjellsord det siste året, og at 30 % av jenter og 15 % av gutter har opplevd en eller flere typer seksuell trakassering det siste året. Likevel, har ikke skolene noen retningslinjer for hvordan de skal håndtere at dette skjer.

Dermed blir det opp til hver enkelt lærer å følge opp barn og trakasserer og barn som blir trakassert. Dette fører til store forskjeller i oppfølging og sikrer på ingen måte ikke en god oppfølging eller noen oppfølging i det hele tatt.

Vedtak:

 • UBM mener at bystyret må vedta en plan for hvordan skolene skal følge opp seksuell trakassering, med gode retningslinjer og en klar rolle- og ansvarsfordeling
 • UBM mener at alle elever må få tilstrekkelig informasjon som er gjeldene retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og hvordan et varsel blir fulgt opp og håndtert
 • UBM mener at Oslo kommune må ha en handlingsplan for forebygging av seksuell trakassering spesielt for skolen
 • UBM mener at lærere må sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan identifisere seksuell trakassering og kunne følge opp dersom det oppstår
 • UBM mener det må gjennomføres et feministisk og skeivt forsvarskurs for alle elever i Osloskolen som jevnlig gjennomføres i kroppsøvingstimene.

Forbedre rusomsorgen i Oslo

Bakgrunn for saken:
Norge er kraftig overrepresentert i statistikken over antall overdoser, og i statistikken over antall ruslidelser. Vi vet at mange utvikler deres rusavhengighet i de formative ungdomsårene. Blant ungdom er psykisk helse og andre sosiale forhold tett knyttet til rusmiddelbruk. Derfor bør det satses kraftigere på forebygging og skadereduksjon av rusmiddelbruk blant unge. I tillegg vet vi at mange unge har opplevd maktmisbruk og etnisk profilering i møte med politiet.

Vedtak:

 • UBM mener at Oslo kommune skal kvalitetssikre undervisning om rus i skolen. Undervisningen skal være kunnskapsbasert. Den skal ikke utelukkende ha edruelighet som formål, men også skadereduksjon
 • UBM mener at rusundervisning ikke skal gis av politiet, men av kvalifisert helsepersonell eller ruskonsulenter
 • UBM mener at elever ved Osloskolen skal undervises i deres rettigheter i møte med politiet
 • UBM mener at det skal sikres at forbudet mot narkorazziaer ved skoler overholdes. Dersom det brytes skal Oslo kommune ta en aktiv rolle i å beskytte elevenes rettigheter
 • UBM mener at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) tilbys ved flere typer rusavhengighet enn kun opioidavhengighet. Prøveprosjekter bør iverksettes for å finne egnede medikamenter
 • UMB mener at tilbudet om heroinassistert behandling skal utvides
 • UBM mener at det skal opprettes en ordning der rusbrukere anonymt kan teste rusmidlers innhold
 • UBM mener det bør opprettes et værested for byens rusavhengige.
 • UBM mener at Oslo kommune skal oppfordre injiserende rusbrukere til å gå over til tryggere former for rusmiddelbruk
 • UBM mener at Oslo kommune skal styrke ettervern for ungdom etter soning og rusbehandling
 • UBM mener at det skal innføres egenandelsfritak for ungdom i rusbehandling
 • UBM mener at overvåkning i skolen må forbys

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.

Du kan følge SUR på instagram og facebook for å få oppdateringer om arbeidet de gjør.