Retningslinjer for UngOrgs aktivitetstilskudd

§1. Formål
Formålet for UngOrgs aktivitetstilskudd er: 

  • å bidra til økt aktivitet i frivilligheten for barn og unge i Oslo etter koronakrisen
  • å stimulere til ny aktivitet og tiltak i frivilligheten for barn og unge som bidrar til rekruttering og bærekraft på lengre sikt
  • å øke aktivitetsnivået i barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom sommerperioden

§2. Hvem kan søke?
Målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, eller et lokallag i en paraplyorganisasjon i Oslo,  men leddet som søker om tilskudd må ha eget organisasjonsnummer og tilskuddet skal gå utelukkende til det leddet som søker om tilskudd. 

Dersom organisasjonen mangler eget organisasjonsnummer, men likevel kvalifiserer og mottar driftsstøtte fra Oslo kommunes driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, er organisasjonen kvalifisert til å søke driftstilskudd fra UngOrgs aktivitetstilskudd. 

§3. Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Ingen organisasjon kan motta mer enn 100 000 kroner totalt. Det er ingen grense på antall aktiviteter en organisasjon kan motta tilskudd for utover dette. 

Barn og unge defineres som personer under 26 år. 

Aktiviteten det søkes om tilskudd til må være ansvarlig etter gjeldende smittevernbestemmelser på det tidspunktet aktiviteten skal gjennomføres.

§4. Hvilke tiltak kan ikke få tilskudd?
Det er ikke mulig å benytte tilskuddsordningen til ordinære driftsrelaterte kostnader. Eksempler på slike kan være husleie/strøm i organisasjonens ordinære lokaler, lønn, forsikring og telefon/internett.

Kulturrelaterte aktiviteter og idrettsaktiviteter har ikke mulighet til å søke tilskudd gjennom denne ordningen.
For kulturrelaterte aktiviteter viser vi til Oslo Musikkråd, og for idretten viser vi til Oslo Idrettskrets.

§5. Prioritering av søknader
UngOrg har nedsatt et fordelingsutvalg som vurderer alle aktiviteter etter følgende prioriterte kriterier. 

  1. Aktiviteten er for barn og unge
  2. Aktiviteten er gratis og åpent
  3. Barn og unge er involvert i utarbeidelsen og gjennomførelsen av aktiviteten det søkes om tilskudd til
  4. Aktiviteten bidrar til å styrke organisasjonens bærekraft og rekruttering på lang sikt
  5. Aktiviteten stimulerer til nyskaping, inkludering og økt mangfold

Aktiviteten må kvalifisere til minimum to av kriteriene for å kunne motta tilskudd. Det vil være en fordel å ivareta så mange kriterier som mulig. Det er UngOrgs fordelingsutvalg som vurderer hver enkelt søknad og fatter vedtak om tildeling. 

§6. Søknadsrunder og frist for å søke
Utdeling av midler etter tilskuddsordningen vil skje i to runder:

Første søknadsrunde vil åpne 1. juli 2020 og har søknadsfrist til og med 18. juli 2020. Til denne fristen kan man søke om tilskudd for aktiviteter som har startdato mellom 1. juli 2020 og 31. august 2020. I den første runden vil det deles ut tilskudd på 750 000 kr. 

Andre søknadsrunde vil åpne 20. juli og har søknadsfrist til og med 31. august 2020. Til denne fristen kan man søke om tilskudd for aktiviteter som er har startdato mellom 1. september 2020 og 31. desember 2020. I den andre runden vil det deles ut tilskudd på 1,2 millioner.

Midler som ikke er disponert i første runde, videreføres til andre runde. Dersom det gjenstår midler etter andre søknadsrunde, vil det gjennomføres en tredje runde. 

Alle aktiviteter har krav om å rapportere innen seks uker fra aktiviteten er avsluttet. 

§7. Krav til søknaden
Alle søknader skal leveres gjennom UngOrgs søknadsskjema sammen med siste godkjente regnskap. Skjemaet finner du på www.ungorg.no/aktivitet.

Søknaden med vedlegg sendes til tilskudd@ungorg.no.

§8. Utbetaling av midler
Så fort vedtak om tilskudd er gjort, vil UngOrg fortløpende utbetale tilskudd til organisasjonene som har fått tilsagn om tilskudd. 

§9. Krav om dokumentasjon
Alle organisasjoner som mottar tilskudd må dokumentere aktiviteten i sosiale medier og benytte seg av #UngOrg. UngOrg forutsetter at bilder som blir lastet opp kan benyttes i på våre medieplattformer og i rapporten fra tilskuddsordningen. Vi forutsetter at regler for GDPR og samtykke er ivaretatt.

§10. Krav om rapportering
Alle aktiviteter som mottar tilskudd er forpliktet til å levere en sluttrapport og regnskap for aktiviteten innen seks uker fra aktiviteten er avsluttet. Rapporten og regnskapet skal leveres i UngOrgs eget rapportskjema. 

UngOrg kan kreve innsyn og kontroll av de bevilgede midlene. Mottaker av tilskuddet plikter å medvirke til en slik kontroll, blant annet ved å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon m.m. Slik dokumentasjon må lagres i minst to år, og organisasjonen er selv ansvarlig for at dette sikres.

§11. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
UngOrg vil kreve å få tilbakebetalt tilskudd som ikke blir brukt opp. Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kreves tilbake.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller der regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§12. Klageadgang
Dersom en organisasjon ønsker å klage på vedtak må klagen sendes til tilskudd@ungorg.no med en begrunnelse for klagen, innen 3 uker etter vedtaket er fattet. Søknaden vil da få mulighet til å bli behandlet av fordelingsutvalget en gang til. Etter denne behandlingen vil vedtaket være endelig.