Vedtekter

Alle organisasjoner har vedtekter – også deres trenger det. Men hvorfor?

Se for deg at du er på hytta med en vennegjeng. En av vennene dine tar frem et gammelt brettspill, børster støvet av det og spør om noen vil spille. Alle vennene vil være med, og alle har spilt det før. Midt i spillet oppstår det en uenighet om hvordan reglene i spillet egentlig er. Selv om alle har hver sin teori om hvordan det bør være, så står fasiten i regelboken som følger med spillet. Dersom vennene ikke har denne regelboken, så risikerer man dårlig stemning og juksing i spillet.

På samme måte er vedtekter viktige, fordi de sørger for at alt blir gjort etter boka. Vedtektene er både en viktig regelbok, men også et viktig dokument som sørger for at alle i organisasjonen jobber i riktig retning.

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hva trenger vi i vedtektene våre?

Når du starter organisasjonen, er det viktig å ha et forslag til vedtekter på plass. Samtidig er det kanskje ikke alt man vet om organisasjonen sin helt enda, og det kan være greit å huske på at man ikke trenger å gå i detalj på alt helt enda.

Mange nye organisasjoner lager noen «oppstartsvedtekter» som fungerer i starten, og så oppdaterer de vedtektene igjen på det første, ordentlige årsmøtet i organisasjonen.

Utkast til vedtekter

Under finner du en standard-mal for vedtekter. Den kan være fin å ta utgangspunkt i når dere skal lage vedtekter til den nye organisasjonen. 

1. Organisasjonens nav
Det offisielle navnet som organisasjonen skal gå under, og eventuelt organisasjonens logo.

2. Formål
Hva skal organisasjonen ha som arbeidsområde? Husk at en organisasjon alltid vil være noe i endring – vær litt generell i beskrivelsen av formålet.

3. Oppgaver
Dette kan enten spesifiseres i et eget punkt her eller skrives i det første avsnittet til punktet om formål. Hvordan jobber dere, og hva skiller denne organisasjonen fra andre?

4. Medlemskap og kontingent
Hvem kan bli medlem i organisasjonen? Et tips er å ikke lage for begrensende kriterier, og å være generell. Her er det heller ikke meningen at dere skal skrive noe om størrelsen på medlemskontingenten (den bestemmes av årsmøtet), men om det finnes forskjellige typer medlemskap, som for eksempel vanlig medlem, familiemedlem og støttemedlem.

5. Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det betyr at det er et møte hvor alle organisasjonens medlemmer er kalt inn med møte- og stemmerett. For å ha stemmerett må medlemmene ha betalt medlemskontingenten. I vedtektene er det viktig at det beskrives nøye hvem som kan delta, hvordan årsmøtet skal innkalles, og hvilke saker det skal behandle. Her må det også stå noe om tidsfristen for å sende ut innkalling og sakspapirer. Årsmøtet behandler blant annet regnskap og årsberetning for året som har vært, og arbeidsplan og budsjett for året som kommer, i tillegg til å velge valgkomité og styre.

6. Ekstraordinært årsmøte
Dersom det oppstår en helt spesiell situasjon som medlemmer eller styret vil at hele organisasjonen skal ta stilling til, må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Dette møtet skal utelukkende behandle saken det er blitt kalt inn til.

Det er lurt å skrive noe om hva som skal til for at det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte, det vil si for eksempel at et visst antall styremedlemmer eller et antall vanlige medlemmer ber om det.

7. Styret
I paragrafen om styret skal det blant annet stå noe om hvordan styret skal jobbe, hvordan det er sammensatt, hvor mange fra styret som må være til stede for at styret skal kunne ta gyldige beslutninger og hvor lang periode styremedlemmene er valgt for.

8. Styrets oppgaver
Dette kan legges inn under punktet om styret, eller skrives som et eget punkt. Her er det vanlig å beskrive generelt hva som er styrets oppgaver, og hva som er arbeidsoppgavene til sekretæren eller en eventuell ansatt.

9. Oppløsning av organisasjonen
Dette er nok ikke det hyggeligste punktet å tenke på i oppstarten av en organisasjon, men det er likevel viktig at fremgangsmåten for en oppløsning er klart. Dette punktet bør også beskrive hva som skjer med organisasjonens eiendom og penger etter oppløsningen.

Eiendom og penger skal ikke gå til enkeltpersoner, men det er vanlig at de går til en organisasjon som har liknende formål.

10. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan bare skje på et lovlig innkalt årsmøte, og det må være et flertall av medlemmene som ønsker endring – mange organisasjoner krever to tredjedels flertall i årsmøtet for at vedtektene skal endres.

Dette er fordi det skal være en litt høyere terskel for å endre organisasjonens ”grunnlov” og for at det skal være bred enighet om endringene.

(Denne standardmalen et utarbeidet av Frivillighet Norge.)

OBS! Husk at endringer i vedtekter på et årsmøte vanligvis må gjøres med 2/3-flertall. Det betyr at minst 2/3 av de som stemmer på årsmøtet, må stemme for en endring, for at den skal kunne vedtas.

Har du lest over alt i denne artikkelen?

Da er du klar til å gå videre til neste artikkel om å starte opp en ny organisasjon.

Den artikkelen handler om det første årsmøtet.