Tilskudd og støtteordninger

Synes du det er vanskelig å finne hvor dere kan få penger til aktivitet eller drift? Her får du en oversikt over aktuelle steder dere kan søke om midler.

Søknadsfrister, kriterier og prioriteringer kan endres. Derfor er det viktig at du sjekker tilskuddsordningen inne hos den enkelte aktøren. De aller fleste oppdaterer tilskudd- og søknadsordningene i starten av et nytt kalenderår.

Denne listen er ikke komplett, men vil kunne gi deg inspirasjon hvor og hva du kan lete etter. Tabellen er sist oppdatert 14.10.2022

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Driftsstøtte

Her finner du en oversikt tilskudd som skal gi dere forutsigbare inntekter for å sikre en veldrevet organisasjon.

Hva:Aktør:For hvem:Utvalgte kriterier:Søknadsfrister:Kommentar:
Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
Oslo kommune ved Kulturetaten.Barne- og ungdomsorganisasjoner.Aktivitet i minst 2 hele kalenderår.

Minst 50 medlemmer.

60 % tellende medlemmer (under 26 år, bosted i Oslo, minimum 50 kr i kontingent).

Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

1. november.Spør oss i UngOrg om dere kan søke om ordinært driftstilskudd eller kan søke etableringstilskudd.
Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Oslo kommune ved Kulturetaten.Barne- og ungdomsorganisasjoner.Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Må være realistisk å kunne motta driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i fremtiden.

Løpende.Kan maksimalt motta tre ganger.
Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner
Oslo kommune ved Velferdsetaten.Lokale medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo.Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Aktivitet i minst 1 helt kalenderår.

Minst 80 tellende medlemmer (5 år eller eldre, bosted i Oslo, minimum 80 kr i kontingent for medlemmer under 18 år, minimum 100 kr i kontingent for medlemmer over 18 år).

1. februar.
Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Oslo kommune ved Kulturetaten.Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet.Kan ikke motta annet kommunalt tilskudd til ordinær drift.

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

1. april.
Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet

Oslo kommune ved Velferdsetaten.Ideelle og frivillige organisasjoner i Oslo innen helse- og sosialsektoren. Egen liste med hva som vektlegges i vurdering. 1. april.
Frifond organisasjon

Kulturdepartementet ved LNU.Landsdekkende frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Minst 5 tellende lokallag (minst 5 tellende medlemmer i hvert lokallag) i minst 2 fylker.

Minst 200 tellende medlemmer (under 26 år, minimum 50 kr i kontingent)

15. aprilSentralleddet er søker, men minimum 95 % av tilskuddet må fordeles ut til lokallagene.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Barne- og familiedepartementet.Frivillige, landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.Minst 700 tellende medlemmer (under 26 år, minimum 50 kr i kontingent).

Minst 5 tellende lokallag (minst 5 tellende medlemmer i hvert lokallag) i minst 5 fylker .

Sentralt medlemsregister.

15. september.Dette gjelder nasjonal grunnstøtte. Samme lenke viser også informasjon om etableringstilskudd og internasjonal grunnstøtte.

Prosjektstøtte i Oslo kommune

Her finner du en oversikt tilskudd som kan gis til aktuelle prosjekter og tiltak som dere ønsker å gjennomføre. Overordnet kan ikke disse være en del av deres ordinære drift.

Hva:Aktør:For hvem:Utvalgte kriterier:Søknadsfrister:Kommentar:
Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Oslo kommune ved Kulturetaten.Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet.Egen liste med hva som vektlegges i vurdering. LøpendeSøknad må sendes senest 8 uker før tiltaket skal gjennomføres.
Frivillighetsmidler i bydel
Hver enkelt bydel har sin egen ordning og egen frist.Frivillige organisasjoner, lag og foreninger.
Finn den bydelen som tiltaket eller prosjektet skal være i, og les mer om kriterier og søknadsfrist.Hver enkelt bydel har sin egen ordning og egen frist.Her kan du se kart over bydeler i Oslo.
Tilskudd til ferieleir for barn og unge

Oslo kommune ved Kulturetaten.Frivillige organisasjoner i Oslo.Ferieleirtilbudet må være åpent for alle barn og unge i Oslo.

Frivillig innsats må være et vesentlig element for gjennomføring.

Frist for 2022 utløpt.
Ny frist for 2023 ikke klar ennå.
Faktorer som frivillig innsats, antall deltakere, leirens lengde og deltakeravgift vektlegges.
Integrerings- og mangfoldstiltak

Oslo kommune ved Velferdsetaten.Frivillige organisasjoner i Oslo.Integrering og mangfold som hovedarbeidsområde.

Egen liste med hva som vektlegges i vurdering.

April 2023Formålet må være innenfor ett eller flere av områdene:
Skole og utdanning.
Økt samfunnsdeltakelse.
Jobb.
OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle.
Tilskudd til integreringsarbeid i
regi av frivillige organisasjoner

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved Oslo kommune.Frivillige organisasjoner. Søknadssum må være mellom kr. 10.000 og kr. 1.000.000.

Januar 2023Formålet må være innenfor ett eller flere av områdene:
Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.
Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
Aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder

HelsedirektoratetFrivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Søkere kan samarbeide om en felles søknad eller søke hver for seg.
Det stilles krav om at søker på søknadstidspunktet er registrert i Frivillighetsregisteret.

Kan ikke stilles krav til medlemskap, kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Må være gratis. 1. desemberHelsedirektoratet leter etter tiltak som har en tydelig strategi for å nå barn og unge i levekårsutsatte områder.

Prosjektstøtte stiftelser og andre

Her finner du en oversikt tilskudd som kan gis til aktuelle prosjekter og tiltak som dere ønsker å gjennomføre. Overordnet kan ikke disse være en del av deres ordinære drift.

Hva:Aktør:For hvem:Utvalgte kriterier:Søknadsfrister:Kommentar:
LNU Aktivitetsstøtta
Kulturdepartementet ved LNU.Nasjonale og regionale barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge må minst utgjøre 50 % av målgruppen.

Søknadssum må være mellom kr. 50.000 og kr. 400.000.

15. mars og 15. novemberEgen liste med hva som vektlegges i vurdering.
LNU Kultur

Kulturdepartementet ved LNU.Frivillige, landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.Søknadssum må være mellom kr. 25.000 og kr. 300.000.

Prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

1. februar og 15. maiEgen liste med hva som vektlegges i vurdering.
LNU Mangfold og inkludering

Barne- og familiedepartementet ved LNU. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsgrupper og lokale lag. Søknadssum kan maksimalt være kr. 75.000.

1. mars, 1. juni og 1. oktoberEgen liste med hva som vektlegges i vurdering.
LNU Infostøtta

Norad ved LNU. Frivillige, landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.Prosjektet må handle om et globalt miljø- og utviklingsspørsmål.

Søknadssum kan maksimalt være kr. 75.000.

1. februar, 1. mai, 1. september og 20. novemberEgen liste med hva som vektlegges i vurdering.
Sparebankstiftelsen DNB – lokal ordning
Sparebankstiftelsen DNB.Frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Tiltak på Østlandet for barn og unge.

Søknadssum kan maksimalt være kr. 50.000.

1. april, 1. september og 1. desemberFormålet må være innenfor ett eller flere av områdene:
Kunst og kultur.
Nærmiljø og kulturarv.
Natur og friluftsliv.
Idrett og lek.

Sparebankstiftelsen DNB har også andre støtteordninger som kan være aktuelle for dere.

Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen.Frivillige organisasjoner, lag og foreninger.Støtteordninger for 2023 er foreløpig ikke tilgjengelig. 1. mars og 15. septemberGjensidigestiftelsen har også andre støtteordninger som kan være aktuelle for dere.
Helse-prosjekt
Stiftelsen Dam.Godkjente søkerorganisasjoner eller organisasjoner som har samarbeid med godkjente søkerorganisasjoner om et prosjekt. Må være godkjent søkerorganisasjon eller samarbeide med én.

Søknadssum må være mellom kr. 30.000 og kr. 1.400.000.

Løpende søknad. Svar innen maks 45 dagerSøkerorganisasjon må ha helse som hovedvirksomhet. Se egen liste over godkjente søkerorganisasjoner i søknadsskjema.