Her er de fem prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte 2022

Forrige uke ble Ungdommens Bystyremøte (UBM) arrangert for 27. gang på rådhuset i Oslo. Over to dager møttes ungdom for å bli enige om fem forslag for hvordan Oslo kan bli en bedre by. De fem prioriterte sakene skal behandles i bystyret. 

Av UngOrg

UBM er den største arenaen for medvirkning i Oslo. Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på Oslo rådhus for å diskutere saker som er viktige for ungdom i Oslo. 

UBM går over over to dager i rådhuset, hvor delegatene kommer med forslag til saker, debatterer og stemmer frem de sakene som de mener er viktigst for ungdom i Oslo. 

Den første dagen kom det inn 131 ulike forslag til hva som kan gjøre Oslo til en bedre by. Forslagene blir så redusert til 10 saker, som tas med inn i diskusjonen i bystyresalen på dag 2. 

Til slutt stemmer delegatene fram fem prioriterte saker som blir sendt videre til bystyret i Oslo. Disse blir til slutt sendt til bystyret, behandles av politikerne og kan bli til faktisk politikk!

De fem prioriterte sakene i år er: 

 • Osloungdommen krever handlingsplan mot rasisme nå!
 • Bedre skolehelsetjeneste i Oslo
 • En tryggere ruspolitikk
 • Gjør det billigere å være syk
 • Fritidsaktiviteter for alle

Osloungdommen krever en handlingsplan mot rasisme nå!

Bakgrunn for saken:

Unicef publiserte i 2022 en rapport som viser at en tredjedel av de spurte har opplevd rasisme. Av disse oppga 57 % at de var blitt utsatt for rasisme på skolen. I en rapport bestilt av Oslo kommune kommer det frem at 60 % hadde opplevd rasisme i møte med Oslo kommune.

Rapporten viser også at det er rasisme i Osloskolen. Siden skolen er manges første møte med rasisme, må også skolen være en aktiv del av løsningen.

Opplæringsloven § 9A forplikter skolene til å ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Selv om skolen er pålagt å ha en nulltoleranse, viser rapporten fra Unicef at mange opplever at de ikke blir tatt på alvor. Mange unge opplever dessuten at lærere og andre ansatte på skolen ikke vet hvordan de skal håndtere situasjonen. 

Kunnskap er et viktig ledd i arbeidet med forebygging mot rasisme, og UBM ønsker at elever i Osloskolen lærer mer om rasisme og diskriminering i en historisk kontekst, og mener at undervisningen bør inkludere sentrale hendelser som holocaust, stonewall-opprøret, slaveriet, osv. Vi mener at dette vil bidra til at barn og unge bedre forstår konsekvensene av rasistisk ordbruk.

Oslo kommune har allerede en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger, som gjelder fra 2020-2023. Ett av punktene i handlingsplanen er: Osloskolen skal styrke oppfølgingen av tilfeller av hatytringer og diskriminering. Dette er bra, men ikke nok! UBM mener at det er behov for egne planer for både forebygging mot og håndtering av rasisme i Osloskolen.

Forslag til vedtak: 

 • UBM ber Oslo kommune utarbeide en plan for hvordan skolene skal følge opp rasisme i Osloskolen og barnehager. Planen bør inneholde gode retningslinjer, varslingsrutiner og en klar rolle- og ansvarsfordeling. UBM ber kommunen om å involvere osloungdom i arbeidet.
 • UBM ber Oslo kommune utarbeide en handlingsplan for å forebygge rasisme i Osloskolen. Handlingsplanen bør inneholde konkrete, forebyggende tiltak mot rasisme. UBM ber kommunen om å involvere osloungdom i arbeidet.
 • UBM mener at elever i Osloskolen bør lære mer om rasisme og diskriminering i en historisk kontekst, og at undervisningen bør inkludere sentrale hendelser som holocaust, stonewall-opprøret, slaveriet, osv. 
 • UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.

 

Bedre skolehelsetjeneste i Oslo

Bakgrunn for saken:

Alle mennesker har en helse, og for elever er skolehelsetjenesten et godt og viktig tilbud for å sikre at vi får hjelp der vi er, når vi trenger det.

Mange elever i osloskolen opplever at helsesykepleierne ikke er til stede ofte nok eller når de trengs. Ofte er også helsesykepleierne ansatt på flere skoler, og har lite tid til hver enkelt elev. Dermed har de ikke tid til å hjelpe alle som har behov for det.

UBM mener at terskelen for å bruke skolehelsetjenesten bør være så lav som mulig, og at et godt tiltak for å sikre dette kan være å etablere et fast tilbud om en introduksjonssamtale med helsesykepleier når man begynner på en ny skole, etter modell fra hvordan man gjør med rådgivertjenesten.

Forslag til vedtak: 

 • UBM mener at Oslo kommune bør sørge for å oppfylle og styrke bemanningsnormen for skolehelsetjenesten.
 • UBM mener at skolehelsetjenesten bør sørge for å gi elevene god og regelmessig informasjon om sine tilbud.
 • UBM mener at alle elever bør tilbys en introduksjonssamtale med skolehelsetjenesten når man begynner på en ny skole, og oppfølgingssamtaler med helsesykepleier hvert halvår.
 • UBM mener at alle videregående skoler bør ha minst én skolepsykolog, og minst to på skoler med flere enn 1000 elever.
 • UBM mener at helsesykepleiere bør få en innføring i hvordan de skal håndtere og gjenkjenne alle former for utfordringer unge kan komme borti knyttet til seksualitet, legning, identitet, familie og religion.
 • UBM mener møtet med skolehelsetjenesten på 8. trinn bør være mindre fokusert på vekt og kropp, og at rutinemessige spørsmål som elevene får om disse temaene bør gjennomgås og revurderes.
 • UBM ønsker at Oslo kommune legger til rette for et bedre samarbeid mellom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU).
 • UBM mener at skolehelsetjenesten bør ha muligheten til å henvise elever til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) dersom det er behov for videre oppfølging.
 • UBM mener at bind, tamponger og smertestillende legemidler bør være tilgjengelig på skoleområdet uavhengig av om helsesykepleier er til stede. 
 • UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.

En tryggere ruspolitikk 

Bakgrunn for saken:

Ifølge FHI mistet 324 livet i Norge i 2020. Det setter oss på toppen av overdosestatistikken i Europa, ifølge en rapport fra EUs narkotikaovervakingssenter, EMCDDA. 53 av dødsfallene i 2020 var i Oslo. Dette viser at vi har et stort behov for å redusere overdosedødsfall i byen. 

UBM mener at dagens ruspolitikk er kraftig feilslått. Derfor må vi tenke nytt for å forhindre farlig bruk og minske skadeomfanget. For å oppnå dette, er det viktig at folk vet hva og hvor mye de får i seg.

Siden rusmidler i dag kun kommer fra det svarte markedet, der det ikke er noen kontroll eller sikkerhet, er det umulig for brukere å vite innholdet i rusmidlene de inntar. Derfor er det viktig å gjøre testing av innholdet i rusmidlene tilgjengelig, slik at overdoser eller unødvendig farlig bruk kan forhindres.

I dag tilbyr den ideelle organisasjonen Tryggere Ruspolitikk en gratis rusmiddelanalysetjeneste. Dette er et viktig tiltak som bør støttes ytterligere, nettopp fordi det forebygger skader og overdoser. UBM ønsker å presisere at vi ikke oppfordrer noen til rusbruk. Likevel må vi anerkjenne at mennesker i dag bruker rusmidler, ofte under unødvendig farlige vilkår. 

Et viktig tiltak for å sikre tryggere bruk av rus, er å la brukerne innta rusmidlene sine med rent utstyr, under trygge rammer og med helsepersonell til stede, for eksempel ved et brukerrom. Brukerrommet i Oslo i dag er et viktig tilbud for byens rusavhengige, men de trenger flere ressurser for å kunne fortsette å gi et godt tilbud til flere.

Derfor mener UBM at Oslo trenger flere brukerrom, i tillegg til mer midler til dagens eksisterende tilbud. 

Forslag til vedtak: 

 • UBM mener at Oslo kommune bør fullfinansiere rusmiddelanalysetjenesten som leveres av Tryggere Ruspolitikk, i tillegg til å utarbeide en nettside som samler andre organisasjoner som jobber for å spre nøytral informasjon om rusmidler og hjelpetjenester.
 • UBM mener at Tryggere Ruspolitikk sin rusmiddelanalysetjeneste bør utvides slik at flere får muligheten til å teste rusmidler. 
 • UBM mener at bystyret bør bevilge mer midler til dagens brukerrom for å kunne hjelpe flere og holde åpent hele døgnet. 
 • UBM mener at Oslo kommune bør opprette et nytt brukerrom, i tillegg til dagens tilbud. 
 • UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.

Gjør det billigere å være syk 

Bakgrunn for saken:

Med dagens fraværsordning i skolen, kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialisthelsetjeneste på sykefravær for at elever ikke skal miste muligheten til å få karakter i faget. Med høye egenandeler øker terskelen for å være borte fra skolen når man faktisk trenger det, og dette er med på å forsterke forskjeller i samfunnet.

UBM mener at penger ikke skal være et hinder for å være borte fra skolen når man er syk.

Forslag til vedtak: 

 • UBM mener at Oslo kommune bør be nasjonale myndigheter om å gjøre det billigere for unge å benytte seg av helsetjenester, blant annet ved å senke egenandelskravet eller å gjøre det gratis for unge under 25 år.
 • UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om en forsøksordning der elever kan ha en egenmeldingsordning på samme måte som man har i arbeidslivet.
 • UBM ønsker at Oslo kommune ber nasjonale myndigheter om å redusere prisen på legetimer som brukes til å få dokumentasjon gyldig på elevers sykefravær.
 • UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å gjennomføre et prøveprosjekt der helsesykepleiere i Oslo kommune kan skrive erklæringer som gir elever gyldig fravær.
 • UBM mener at Oslo kommune bør be nasjonale myndigheter om at gratis tannhelse burde økes fra 18 til 25 år.
 • UBM ønsker at Oslo kommune søker nasjonale myndigheter om å gjennomføre et prøveprosjekt der elever kan skrive egenmeldinger, og at disse telles som gyldig fravær
 • UBM mener at Oslo kommune bør ta til orde for at aldersgrensen for å få støtte til briller og øyelege bør justeres opp fra 10 år til 18 år.
 • UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023.

Fritidsaktiviteter for alle!

Bakgrunn for saken:

For unge i Oslo er fritidsaktiviteter og idrett sentrale brikker for at alle lever gode liv. Derfor må det sikres at alle, uavhengig av bosted, sosioøkonomisk bakgrunn eller funksjonsnivå, skal ha like muligheter til å delta. Bedre tilgang på fritidsaktiviteter for alle, er med på å minske forskjellene i byen vår.

Treningsavgiften til idrettslag varierer fra rundt 1000 til 6000 kroner per sesong per idrett. Treningsavgiften inkluderer sjeldent treningsutstyr, som kan koste mellom 1000-3000 kroner, avhengig av aktiviteten, deltakelse på organisasjoners sommerleire koster gjerne 2000-5000 kroner, og kontingentene hoper seg fort opp i familier med flere barn.

Disse fritidsaktivitetene blir ofte vesentlig dyrere når man begynner å satse, noe som gjør at mange som hadde hatt glede av å fortsette med idretten på et lavere nivå eller bare for gøy, må slutte.

For noen er ikke idrett det som passer en best. Korps og orkester og andre fritidsaktiviteter står på lik linje med idretten og burde også være prioritert i budsjettet, slik at alle barn og unge har en meningsfull fritidsaktivitet. 

Solberg-regjeringen innførte en prøveordning med fritidskort, der barn og unge kunne få dekket utgifter til fritidsaktiviteter med inntil 2000 kroner. Grorud var blant testkommunene, og unge herfra mener dette har senket terskelen for flere til å være med i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen er ikke videreført av Støre-regjeringen, men UBM mener at Oslo kommune bør vurdere å etablere en liknende ordning.

Rundt 60 % av ungdom som er medlemmer i idrettslag, organisasjoner eller driver med andre aktiviteter som barn, slutter i løpet av tenårene, og langt flere av de som slutter med fritidsaktiviteter i tenårene, er fra familier med relativt få ressurser.

Tall fra Ungdataundersøkelsen om ungdom og idrett i Norge viser at ungdom fra “høyere sosiale lag” har en tendens til å bli lenger.

Samme undersøkelse viser at omtrent 30 % av de som slutter i organisert fritidsaktivitet oppgir at de aldri eller sjeldent trener, selv i senere år. Det er bekymringsverdig, når vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for livskvalitet og god fysisk og psykisk helse. 

UBM ønsker at Oslo kommune gir fritids- og idrettstilbudene for barn og unge et løft gjennom å sikre øremerking av midler, flere lavterskeltilbud, bedre støtteordninger, bedre informasjon og bredere tilbud.

Forslag til vedtak:

 • UBM ønsker at Oslo kommune etablerer et prøveprosjekt med gratis idrett for barn og unge i alle bydeler der de levekårsutsatte bydelene prioriteres.
 • UBM mener at Oslo kommune bør satse mer på lavterskeltilbud innen fritidsaktiviteter.
 • UBM mener at Oslo kommune bør etablere støtteordninger som gjør at unge i Oslo kan søke om å få dekket treningsavgift eller kontingenter, utgifter til utstyr knyttet til fritidsaktiviteten, lisenser og konkurranser. 
 • UBM mener at Oslo kommune bør innføre en fritidskortordning for barn og unge, og at denne skal være behovsprøvd etter foreldrenes inntekt.
 • UBM ber bystyret om å rapportere om saken innen utgangen av 2023. 

Det videre arbeidet med UBM-saker

I det videre arbeidet med UBM sakene, opprettes det saksgrupper, som består av saksgruppemedlemmer og en saksgruppeleder. De skal arbeide med å fremme disse sakene til det riktige byrådet. Deretter vil de ulike byrådene komme med sin innstilling til sakene. 

Dette arbeidet vil foregå over et år, og vi gleder oss til å se hvordan disse sakene vil prege politikken fremover.